Tuzlanskoj firmi onemogućeno učešće na tenderu od 10,4 miliona zbog sukoba interesa

Ured za razmatranje žalbi BiH odbacio je žalbu firme Deling Invest d.o.o. Tuzla izjavljenu na tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke – Nabavka i ugradnja blok-transformatora na Bloku 7 za potrebe Podružnice TE “Kakanj”, ocjenjujući je kao neurednu, javlja Akta.ba.

JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana “Kakanj” provodi ovaj otvoreni postupak javne nabavke od 13. decembra. 2023. godine i vrijedan je preko 10 miliona KM.

Rok za dostavljanje ponuda je bi 29. februar 2024. godine do 10 časova, nakon čega je zakazano i javno otvaranje ponuda. Međutim, postupak je obustavljen 23. februara zbog uložene žalbe od firme Deling Invest od 19. februara.

Deling je uložio žalbu radi pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava, te povrede odredaba Zakona o javnim nabavkama. 

SUKOB INTERESA

Tačnije, razlog za žalbu je što je firma uvrštena na listu sa kojima je Elektroprivreda BiH u sukobu interesa.

Naime, tuzlanska firma uvrštena je na ovu listu na osnovu izjave v.d. direktorice za ekonomske poslove Elektroprivrede BiH Sanele Jurišić od 23.08.2023. godine, koja je sa ranijim vlasnikom i direktorom Delinga Omerom Delalićem, u 3. stepenu srodstva po pobočnoj liniji ( sestričina i daidža).

Kako se navodi u žalbi, Deling smatra da nikad nije ni trebao biti na listi društava koji su u sukobu interesa sa Elektroprivredom, a naročito ne nakon što je Delalić istupio iz firme i izvršio cjelokupan prenos vlasništva na lica koja ni na koji način nisu obuhvaćena odredbama o sukobu interesa. 

Ipak, Ured za razmatranje žalbi je utvrdio da žalba nije sadržavala sve elemente žalbe i dokaze koji se prilažu uz žalbu, te je od žalitelja zatraženo da dopuni žalbu tako što će dostaviti dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 10.000,00 KM i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 100,00 KM, uz napomenu da u slučaju da ne postupi po navedenom aktu žalba će se smatrati neurednom, te će se ista odbaciti.

ŽALBA ODBIJENA

Prije nego što se upustio u meritorno odlučivanje, ovo tijelo je pristupilo provjeri formalnih pretpostavki za ulaganje žalbe, koje moraju biti ispunjene na strani žalitelja, kako bi se uopće pristupilo njenom rješavanju, a odnose se na dopuštenost, blagovremenost i izjavljenost od ovlaštenog lica sukladno članku 109. stavak (1) Zakona o javnim nabavama, kao i na pretpostavke propisane člankom 105. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

“Pri provjeri predmetnih pretpostavki, utvrđeno je da u žalbi nisu dostavljeni svi dokazi koji se prilažu uz žalbu, te da nije nije dostavio dokaz o plaćenoj naknadi za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 10.000,00 KM i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 100,00 KM”.

Shodno navedenom i odredbama člana 105. i 106. Zakona o javnim nabavama BiH, kao i člana 60. stav (2) Zakona o upravnom postupku ovo tijelo je utvrdilo da je žalba neuredna, te je kao takvu treba odbaciti.

Podsjetimo, Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo raspisala je tender za nabavku i ugradnju blok transformatora na Bloku 7 za potrebe Termoelektrane Kakaknj u decembru prošle godine.

Procijenjena vrijednost posla iznosi 10,4 miliona KM bez PDV-a, a namjeravano je provođenje postupka e-aukcije za kriterijum najniža cijena.

U tehničkom opisu se navodi da TE Kakanj planira izvršiti sveobuhvatnu revitalizaciju Bloka 7 uključujući i nabavku i ugradnju blok-transformatora kako bi se zamijenio postojeći koji je kao privremeno rješenje ostao do danas i čija snaga od 250 MVA nije bila u skladu sa snagom generatora od 270,5 MVA. 

Postojeći blok transformator je od proizvođača Škoda iz 1986. godine koji bi se demontirao i odložio na podest, na sigurnoj udaljenosti.

Specifikacijom se zahtjeva isporuka novog uljnog energetskog blok-transformatora snage 170 MVA kojom su obuhvaćene obaveze sa dizajnom, proizvodnjom, montažom, tvorničkim ispitivanjem, transportima, ugradnjom, izradom novog podesta, zatim demontaža postojećeg blok tranformatora, te isporuka elemenata za spajanje novog.

(TIP/Izvor: Akta.ba)

Komentar

Komentari su zatvoreni.