Foto: Studiranje na Odsjeku za njemački jezik Univerziteta u Tuzli i perspektive studenata

Nedavna posjeta predstavnika Goethe instituta Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona izazvala je pažnju stručne i akademske  javnosti koja je tim povodom izrazila svoje zadovoljstvo činjenicom  da jedna od najznačajnijih zemalja Evropske unije želi da intenzivira izučavanje njemačkog jezika.

To upravo korespondira sa vrlo izraženim aktivnostima uposlenih na Odsjeku za njemački jezik koji su svojim djelovanjem u posljednjih mjeseci započeli niz promotivnih aktivnosti kako bi ovaj odsjek zadobio pažnju i status koji mu objektivno pripada.

Sve pomenute aktivnosti se mogu svrstati u tri grupe. Prva je osavremenjavanje i akreditacija nastavnog plana i programa, te pokretanje potpuno novog licenciranog drugog ciklusa studija. Intenziviranje međunardne saradnje  i  saradnje sa fakultetima u BiH organiziranjem naučnih skupova i učešća u zajedničkim projektima. Treća grupa  je uključivanje studenata u sve pomenute aktivnosti kao i zajedničke napore u promociji aktivnosti odsjeka i značaja izučavanja njemačkog jezika.

Svakako da je važno napomenuti i prezentiranje javnosti svih napora nastavnika i studenata u pomenutoj  promociji izučavanja njemačkog jezika kao nečega što je vrlo značajno za našu perspektivu, te pojačanu saradnju sa raznim institucijama koje finansira Njemačka vlada i šanse koje se time otvaraju za nastavnike i  studente.

Akreditacija i međunarodno priznata diploma

Na Odsjeku za njemački jezik i književnost Univerziteta u Tuzli izvodi se nastava u okviru sva tri ciklusa, pri čemu treba istaći da je u ovoj akademskoj godini na odsjeku ponovo akreditovan studij I i II ciklusa. Akreditovani studijski programi osiguravaju visok kvalitet u obrazovanju i međunarodno priznatu diplomu. Studij njemačkog jezika i književnosti priprema studente ne samo za lokalno tržište rada, već i za globalno o čemu mogu posvjedočiti naši diplomirani studenti koji su zaposlenje u struci u zemlji i inostranstvu (pretežito u zemljama njemačkog govornog područja) našli u vrlo kratkom roku. Naš studijski program ne naglašava samo jezičke kompetencije, već stavlja u fokus književnost i kulturu njemačkog govornog područja što je od izuzetne važnosti u globalnom kontekstu.

Saradnja u projektima , upoznavanje sa prošlošću naše zemlje i sarradnje sa EU

Svjesni važnosti uspostavljanja mostova i saradnje sa međunarodnim organizacijama na raznim poljima, te otvaranja vrata za naše studente svih studijskih godina, u protekloj godini smo intenzivno radili na uspostavljanju bilateralnih saradnji sa Odsjecima za njemački jezik i književnost u Evropi šireći mrežu univerziteta i mogućnosti studijskih boravaka, pa i nastavka studija u inostranstvu. Sa velikim ponosom možemo objaviti da je nakon dugog niza godina na odsjeku obnovljena saradnja sa Njemačkom službom za akademsku razmjenu (DAAD), koja će aktivno učestvovati u svim procesima i aktivnostima na odsjeku, te time stvoriti izuzetne prilike i mogućnosti za sve naše studente. Sa ponosom ističemo da naši nastavnici objavljuju radove u istaknutim časopisima u instranstvu, te da prate savremena kretanja u nauci i da svojim djelovanjem nastoje osavremenit naučno-nastavni proces na odsjeku. Sa još većim elanom dočekujemo narednu akademsku godinu u kojoj smo pripremili brojne kulturne manifestacije koje će obogatiti kulturni život u gradu Tuzli, te ćemo za srednjoškolce ponuditi besplatne konverzacijske radionice u cilju poboljšanja vještina govora njemačkog jezika i popularizacije njemačkog jezika.

Ovaj tekst  treba da u najkraćem predstavni rad odsjeka, ali i da sve zainteresirane pozove na saradnju i na studiranje na Odsjeku za njemački jezik Filozofskog fakulteta u Tuzli  uz ogromne prednosti koje mu se tim povodom pružaju. Za sve informacije vezano za studij na našem odjseku i mogućnosti koje nudi, kao i za sve ostale aktivnosti pozivamo sve da nam se obrate na našu mail adresu (germanistika@untz.ba) ili putem društvenih mreža (germanistika_ffuntz).

(TIP)