Vlada TK na vanrednoj sjednici donijela Odluku o usvajanju okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2025. – 2027.

Vlada Tuzlanskog kantona je na vanrednoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Dokumenta okvirnog Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2025. – 2027. godina. Riječ je o dokumentu koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada budžeta.

Cilj Dokumenta okvirnog budžeta, kao ključnog strateškog dokumenta je osigurati povezanost između prioritetnih politika Vlade TK i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade TK.

Iznos finansijskih zahtjeva korisnika prevazilazi iznos projiciranih raspoloživih sredstava te je prijedlog raspodjele ograničenih sredstava sačinjen na osnovu raspoloživih podataka o utvrđenim prioritetima Vlade Kantona, imajući u vidu prvenstveno prioritete Vlade TK i okvira raspoloživih sredstva.

Dokumentom okvirnog budžeta za period 2025. – 2027. godine projicirane gornje granice rashoda koji se finansiraju iz izvora 10 (budžetska sredstva) za 2025. godinu iznose 612.169.314 KM, za 2026. godinu 610.873.204 KM i za 2027. godinu 610.513.141 KM. Projicirani rashodi iz izvora 10 za 2025. godinu su za 16,35% veći u odnosu na Budžet TK za 2024. godinu.

Dokument okvirnog budžeta TK  za period 2025.- 2027. godina urađen je u skladu su sa Zakonom o budžetima u FBiH i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2025.-2027. godina, i predstavlja osnovu za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu.

Ostale odluke

Vlada TK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.07. do 30.09.2024. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Vlada je donijela Odluku kojom prihvata tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti Tuzlanskog kantona koji će se potpisati između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i Odluku kojom se prihvata tekst Aneksa VIII Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.

Utvrđena je visina naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2024. godinu (regres) zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava koji ostvaruju pravo na korištenje godišnjeg odmora za budžetsku 2024. godinu u pojedinačnom iznosu 682 KM, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija.

Vlada TK je razmatrala prijedlog Zakona o dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i prijedloga Zakona o dopuni Zakona o srednjem  obrazovanju i odgoju koji su upućeni od  zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona po hitnom postupku.

(TIP/Foto: Arhiva)