Vlada TK: Osigurana sredstva za zapošljavanje mladih ljekara u TK

Vlada Tuzlanskog kantona dala je na sjednici saglasnost na Program unapređenja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama tog kantona u 2024. godini, koji predstavlja podršku programu sufinansiranje zapošljavanja doktora medicine koji se finansiraju putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe za zapošljavanje TK. 

– Program unapređenja zdravstvene zaštite podrazumijeva finansiranje zdravstvenih ustanova za period od 1.6.2004. godine pa sve do isteka angažmana tih doktora medicine putem programa sufinansiranja zapošljavanja. S tim u vezi, Zavod zdravstvenog osiguranja je zadužen da u svojim planskim dokumentima za 2024. i 2025. godinu obezbijedi ukupno dva miliona KM za finansiranje unapređenja zdravstvene zaštite u skladu s ovim programom i ova navedena dva miliona ili preko 2.5 miliona se odnose na angažman oko 70 doktora medicine sa iznosom od 1.700 mjesečno po angažmanu doktora – kazala je na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade Melika Saračević iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.  

Pomoćnica direktora ZZO-a Amira Hurić istakla je kako je nosilac projekta zapošljavanja mladih doktora Služba za zapošljavanje TK koja je i raspisala konkurs i izabrala 70 doktora. 

– Oni su proveli javni poziv i izvršili izbor onih kandidata koji zadovoljavaju uslove – navela je Hurić za Fenu. 

Podrška Tuzlanskog kantona mlađima od 35 godina

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i informaciju o stanju u oblasti mladih za 2023. godinu, koja će biti upućena kantonalnoj skupštini na dalje usvajanje.

-U 2023. godini smo za podršku mladima imali 744.000 KM gdje smo utrošili sredstva u nekoliko programa i javnih poziva koje smo realizirali preko resornog ministarstva. Kada je u pitanju impakt inkubator poslovnih ideja utrošeno je 220.000 KM – izjavio je nakon sjednice ministar kulture, sporta i mladih Damir Gazdić. 

Oko 175.000 KM su bila planirana za pomoć, odnosno subvenciju kredita za stambeno zbrinjavanje mladih. U protekloj godini bila su 73 takva korisnika koja su dobila podršku od resornog ministarstva. Isti iznos planiran je i za subvenciju vrtića mladih bračnih parova čija djeca pohađaju preškolske ustanove.

– Za te namjene smo, odnosno 161 korisnik je ostvario pravo na naknadu u protekloj godini. Ono što je bitno istaći jeste da smo planirali također značajna sredstva kada su u pitanju omladinska udruženja i fondacije, te da smo u protekloj godini pored značajnog broja prijava imali devet udruženja i šest fondacija koje su ostvarili dobit, odnosno naknadu za sudjelovanje i stručno usavršavanje naših mladih kroz važne aktivnosti i edukacije – naveo je Gazdić za Fenu. 

Realizovano 94,80 posto Plana proljetne sjetve u TK

Pomoćnik ministra za poljoprivredu Samid Šarac govorio je o realizaciji proljetne sjetve u 2024. godini, a Planom je bilo predviđeno da se zasije i zasadi površina od 44.184 hektara.

Prema dostavljenim podacima od nadležnih općanskih, odnosno gradskih službi, na području TK proljetna setva je realizovana na površini od 41.885 hektara ili 94.80 hektara.

-Kada posmatramo strukturu sjetvenu najveće površine zauzima kukuruz za zrno i silažni kukuruz što ukupno zauzima površinu od 28.820 hektara odnosno 68.83 posto od ukupno planirane odnosno realizovane proljetne setve. Kada su u pitanju površine kulture najveće površine zauzima krompir koji je zasijan na površine od 5.636 hektara ili 61.19 posto od ukupne sadnje povrtnih kultura. Kada posmatramo sjetvene površine po općinama imamo realizaciju i ona se kreće od 87.03 posto na površinu grada Gradačica do 106.73 posto na području općine Čelić – naveo je Šarac za Fenu.

Dugovanja po osnovu koncesija 7,2 miliona KM, najveći dužnik i dalje Rudnik „Kreka“

Na sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2023. godinu. Na osnovu navedenih informacija može se konstatovati da dugovanja koncesionara, zaključno sa krajem prošle godine, iznose oko 7,2 miliona KM (7.266.998,18 KM) i u odnosu na kraj 2022. taj dug je manji za oko milion KM (1.078.374,97 KM), odnosno za cca 13 %. Najveći dio dugovanja odnosi se na Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. koji duguje skoro 6 miliona KM (5.978.209,37 KM), što predstavlja cca 82 %, od ukupnog duga za koncesione naknade, te je Ministarstvo privrede poduzelo aktivnosti na pokušaju kompenzacije naplate duga od Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o.
U 2023. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionari iz nadležnosti Ministarstva privrede, su uplatili oko 4,5 miliona KM (4.446.610,89 KM) što je za oko trećinu (2.155.125,67 KM) manje u odnosu na 2022. godinu.

Iako je u proteklim godinama Rudnik mrkog uglja „Banovići“ d.d. izmirivao svoje koncesione obaveze, u 2023. godini to nije bio slučaj. Dug ovog rudnika, zaključno sa krajem prošle godine iznosio je 555 .668,27 KM, što je cca pet mjesečnih iznosa fakturisane koncesione naknade u navedenoj godini. Razlog kašnjenja uplate fakturisane obavaze po osnovu koncesione naknade, Rudnik pravda teškom finansijskom situacijom u kojoj se našao. Ministarstvo je upozorilo Rudnik da u slučaju neplaćanja naknade može biti aktivirana bankovna garancija i naplatiti dug te prekinuti Ugovor o kencesiji, kao i ukinuta dozvola za eksploataciju.

Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. značajno je smanjio dug u odnosu na 2022. godinu, što je jedan od pozitivnijih primjera što se tiče plaćanja koncesione naknade. Dugovanja ostalih koncesionara odnose se na zadnje kvartale u 2023 godini, dok su neki od koncesionara u potpunosti izmirili svoje obaveze.

Ostale odluke

U cilju stvaranja preduslova za nastavak aktivnosti na izgradnji obilaznice oko Živinica, na sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila da je od javnog interesa izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnoj cesti M18, dionica Šićki Brod 3 – Živinice 1, na području gradova Tuzla i Živinice, te da se može pristupiti potpunoj eksproprijaciji po katastarskom operatu i zemljišnoknjižnoj evidenciji označenih nekretnina. Kao korisnik potpune eksproprijacije nekretnina za rekonstrukciju raskrsnice određeno je J.P. Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Za donošenje ove odluke svoja pozitivna mišljenja dala su i gradska vijeća gradova Tuzla i Živinice, na čijem se teritoriju i nalaze označene parcele.

Kadroviranje

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  privremeno, a najduže na periodu od 3 mjeseca imenovala Upravni odbor JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“. Također, zamijenjen je i član, predstavnik Ministarstva privrede TK, u Odboru za nadzor Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA.

Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Mirze Brkića na mjesto vršioca direktora Kantonalne agencije za privatizaciju. Konačno imenovanje vršioca dužnosti direktora izvršit će Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, na period najduže tri mjeseca. Osim navedenog, Vlada je donijela i rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Humci“ Humci, Čelić.

(TIP)