Vlada TK: 599.000 KM za naučnoistraživački rad

Na sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je o uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona.

Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kanskog kantona za 2024. godinu su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 599.000 KM, od čega je 200.000 KM ili 33,4% planirano za program osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja (naučnoistraživački projekti), 38.000 KM ili 6,3% za program osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad, 6.000 KM ili 1% za program usavršavanja naučnoistraživačkog kadra, 20.000 KM ili 3,3% za program izdavanja naučnih publikacija, 50.000 KM ili 8,4% za program održavanja naučnih skupova, 200.000 KM ili 33,4% za program obezbjeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad i 85.000 KM ili 14,2% za finaliziranje dodijeljeni, a nerealiziranih sredstava iz 2023. godine.

Navedena sredstva dodjeljivat će se putem javnog poziva, izuzev za program koji se odnosi na finansiranje projekata odobrenih u prošloj godini, a koji još uvijek nisu u cjelosti realizirani. Nakon što Ministarstvo utvrdi tekst javnog poziva, poziv će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Vlade TK (www.vladatk.gov.ba).

Ostale odluke

Vlada je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od januar – decembar 2023. godine, te Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2024. godine.

Također, Vlada je dala saglasnosti na godišnje planove rada Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i prethodnu saglasnost na prijedlog Pravila o izmjenama Pravila Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Vlada je donijela više odluka o odobravanju sredstava u okviru programa podrške povratku prognanih osoba. Humanitarnoj organizaciji Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, Klokotnica, Doboj Istok, kao osnivaču Ustanove socijalne zaštite Dom za starija lica „Hatidža Mehmedović”, Srebrenica, je, kao subvencija troškova fotonaponske solarne elektrane odobreno 72.000 KM. Za izgradnju kosih izlomljenih potpornih konstrukcija Fudbalskog kluba Sapna, Općini Sapna je odobreno 105.585,14 KM, dok je Gradu Gradačac odobreno 10.500 KM za sanaciju i rekonstrukciju dotrajalih dijelova džamije i munare u Mjesnoj zajednici Ledenice Gornje.

Vlada je prihvatila Sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ovim Sporazumom utvrđuje se visina sredstava u smislu naknade dijela umanjenih prihoda po osnovu premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, odnosno iznos kojeg Vlada Tuzlanskog kantona dodjeljuje Zavodu zdravstvenog osiguranja na ime oslobađanja građana od plaćanja „zdravstvene markice“. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za ove namjene je planirano 500.000 KM.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli – Drugi prečišćeni tekst i prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima u Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli.

Vlada je dala i više saglasnosti institucijama za prijem uposlenika. JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla je data saglasnost za prijem dva psihologa, te po jednog edukatora rehabilitatora/defektologa odgovarajućeg usmjerenja i muziko art/terapeuta. JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla je data saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme po jednog stručnog saradnika predškolskog odgajatelja, stručnog saradnika noćnog odgajatelja i vozača-kurira, kao i jednog zaposlenika, stručnog saradnika odgajatelja, na određeno vrijeme, a najduže do povratka zaposlenice sa trudničkog odnosno porodiljskog odsustva. Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice je data saglasnost za prijem državnog službenika stručnog saradnika za prostorno planiranje i urbanizam u Zavodu za prostorno planiranje i urbanizam u radni odnos na neodređeno vrijeme. Saglasnost je data i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem višeg samostalnog referenta u radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika na posao. Općinskom sudu u Tuzli je data saglasnost za prijem dva namještenika višeg referenta za operativno – tehničke poslove, daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme, dok je Općinskom sudu u Gračanici saglasnost data za prijem namještenika višeg referenta za unos dokumenata, upisničara.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla o imenovanju Veljković Ljubiše na poziciju direktora Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla na period od četiri godine.

(TIP)

Komentar

Komentari su zatvoreni.