Vlada TK: Unaprjeđenje sistema državne službe

Zbog otklanjanja uočenih nedostataka i preciznijeg definisanja pojedinih instituta, kao i preciziranja odgovarajućih procedura, Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

Pored navedenog, a imajući u vidu dugotrajnost postupaka koji se vode pred Odborom za žalbe FBiH, ovim izmjenama predviđa se i osnivanja Žalbenog vijeća Tuzlanskog kantona kao drugostepenog organa koje će odlučivati po žalbama namještenika o pravima iz radnog odnosa.

Naime, kao kanton sa najviše lokanih zajednica imamo i najveći broj postupaka pred Odborom državne službe za žalbe Federacije BiH, a sporost u odlučivanju ovog organa na federalnom nivou umnogome otežava i čini rad organa i institucija u Tuzlanskom kantonu manje efikasnim. Osnivanje kantonalnog tijela koje bi bilo nadležno za rješavanje žalbi iz i po osnovu radnog odnosa, doprinijeti će bržem odlučivanju i efikasnijem radu kantonalnih organa i organizacija.

Ostale odluke

S ciljem rješavanja statusnog pitanja kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca, a na osnovu inicijative Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama utvrđuje se pravo kantonalnom pravobraniocu i zamjeniku kantonalnog pravobranioca na položajni dodatak u iznosu do 10%.

(TIP)