Razvojni prioriteti TK u naredne tri godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Smjernice za trogodišnje planiranje rada Tuzlanskog kantona za period 2025. -2027. godina te prateći Akcioni plan Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2025. -2027. godina.

Smjernice predstavljaju osnovu za planiranje rada kantonalnih organa uprave u naredne tri godine, kako bi se na adekvatan način obuhvatili razvojni prioriteti koji su definisani Strategijom razvoja TK 2021-2027. godina, Okvirom za implementaciju ciljeva održivog razvoja u BiH, ekspozeom premijera TK i drugim relevantnim dokumentima.

Cilj je potencirati ključne aktivnosti koje je neophodno poduzeti u narednom planskom ciklusu, a koje imaju sinergijski efekat za više oblasti društveno-ekonomskog života Kantona. Vizija razvoja Tuzlanskog kantona predstavlja težnju, dugoročnu namjeru, pravac djelovanja i poželjno stanje u budućnosti te je predstavljena pod egidom Tuzlanski kanton – otvorena, ekonomski atraktivna i društveno dinamična evropska regija, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira.

Ostvarenje razvojne vizije realizovat će se kroz tri strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Strateški ciljevi Tuzlanskog kantona su usklađeni sa Strategijom razvoja Federacije BiH i Okvirom za ciljeve održivog razvoja u BiH, te su definisani kao: dinamičan i održiv ekonomski razvoj u povoljnom poslovnom okruženju, razvijen inkluzivni i prosperitetni društveni sektor sa jednakim pravima za sve građane i resursno efikasan i održiv infrastrukturni razvoj.

U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu predstavljaju digitalizacija i principi zelene ekonomije koji će se protezati kroz aktivnosti unutar prioritetnih područja uključujući, industriju, rudarstvo, sektor malih i srednjih preduzeća i obrta, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i turizam. Također, djelotvorna, otvorena i odgovorna javna uprava biti će u funkciji unaprjeđenja poslovnog ambijenta i pružanja podrške bržem ekonomskom razvoju. U okviru drugog strateškog cilja, fokus je stavljen na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jača društvenu koheziju i solidarnost, osigurava bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika te potiče rodnu ravnopravnost bez diskriminacije. Kroz aktivnosti na

unaprjeđenju oblasti obrazovanja i nauke, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i položaja mladih te unapređenju sigurnosti na Kantonu, doprinijeti će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane koji u njemu žive i borave. Kada je u pitanju održivo upravljanje okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, u primarne pravce djelovanja je uvršteno unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, povećanje energijske efikasnosti te modernizacija saobraćajne i komunalne infrastrukture, što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona.

Ubrzane procedure za obavljanje pripravničkog staža

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica. Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih obitelji kao posebno dopunsko pravo utvrđeno je i pravo na obavljanje pripravničkog/volonterskog staža, te da Vlada Kantona utvrđuje, kriterije, uslove postupak i za ostvarivanje navedenog prava. Jedna od izmjena u odnosu na prethodne godine odnosi se na to da će korisnici ovog prava odmah po završetku obrazovanja moći, bez čekanja javni poziv, tražiti stručno usavršavanje kod željenog poslodavca te da su sve procedure olakšane i ubrzane.

Infografike o herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2024. godinu.

U cilju očuvanja sjećanja na dešavanja iz prethodnog odbrambeno oslobodilačkog rata, Ministarstvo za boračka pitanja opredijelilo se da, iz postojećih sredstva planiranih Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2024. godini, izdvoji dio sredstava za projekat Infografika o devet heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata i Infografika o heroinama odbrambeno – oslobodilačkog rata, dobitnicama priznanja “Zlatni ljiljan”.

Infografike bi bile podijeljene svim osnovnim i srednjim školama i određenim javnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona te postavljene na vidna mjesta kako bi bile dostupne učenicima i ostalim građanima. Prema dostavljenom prijedlogu JU “Memorijalni centar Sarajevo” će sufinansirati projekat sa 50% vlastitih sredstva. Ukupna vrijednost projekta bi, prema prijedlogu, iznosila cca 23.000 KM, odnosno 300 KM po jednoj infografici.

Navedeni projekat je već uspješno realizovan na području Kantona Sarajevo a zatim i u Bosansko-podrinjskom kantonu – Goražde.  

Vraćanje uloženog kroz projekte korisnicima lovišta

Vlada je dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2024. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Ukupan iznos sredstava prikupljenih od naknade za zakup 13 sportsko-privrednih lovišta za 2024. godinu planiran Programom iznosi 45.000 KM a u skladu sa sredstvima planiranim Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Raspodjela sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2024. godinu će se vršiti na način da će se korisnicima lovišta odobriti sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju je korisnik lovišta uplatio u Budžet Tuzlanskog kantona. Projekte kojima se unaprjeđuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona mogu kandidovati udruženja građana lovačka društva koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko privrednih lovišta sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 400 hiljada KM kao podrška kulturi

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u iznosu od 400.000 KM sa potrošačke jedinice Podrška u oblasti kulture u 2024. godini.

Odlukom je propisano da će se vršiti raspodjela sredstava koja su utvrđena u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture putem javnog poziva u ukupnom iznosu od 210.000 KM, programa/projekata izdavačke djelatnosti u ukupnom iznosu od 80.000 KM, sufinansiranje realizacije manifestacije „Dani evropskog naslijeđa“ i projekta „Razvoj čitalačke pismenosti“ u iznosu od 45.000 KM, naknadu članovima Savjeta za kulturu u iznosu od 5.000 KM,

sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i programa projekata izdavačke djelatnosti putem posebnih odluka Ministarstva u iznosu od 60.000 KM.

Ove godine više od 800 hiljada KM za podršku mladima

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava u iznosu od 844.000 KM sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2024. godini.  Dio sredstava bit će raspoređen putem javnog oglašavanja a dio će se dodjeljivati u skladu sa posebnim odlukama Ministarstva i potpisanim ugovorima.

U 2024. godini predviđeni su Javni pozivi za 4 programa koja će provesti Ministarstvo i to: Program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih za koji je predviđeno 210.000 KM, Program subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama za koji je predviđeno 189.000 KM, Program finansiranja i sufinansiranja projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unaprjeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, Program finansiranja i sufinansiranja projekata neprofitnih organizacija za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godine, a u cilju ostvarenja politika prema mladima, strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, a u skladu sa potrebama i problemima mladih.

U svojim programima djelovanja za mlade koji se tiču stambenog zbrinjavanja, subvencija troškova dječjih vrtića, samozapošljavanja Ministarstvo je proširilo definiciju starosne dobi mladih iz Zakona o mladima FBiH do navršenih 35. godina života.

(TIP)