Vlada TK: Konkretne aktivnosti u cilju zapošljavanje ljekara

S ciljem pokretanja konkretnih aktivnosti i procedura za zapošljavanje svih ljekara koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK, Vlada Tuzlanskog kantona u utorak je prihvatila Informacija sa nedavno održanog sastanka, te zadužila Ministarstvo zdravstva TK da u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK sačini analizu stanja zaposlenosti i potreba javnih zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona.

Također,  zajedno sa navedenom analizom da dostavi i zahtjev Federalnom zavodu za zapošljavanje na osnovu kojih bi se Federalni zavod izjasnio o mogućnostima sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine sa područja Tuzlanskog kantona u 2024. godini, kroz Program sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim pravnim subjektima u 2024. godini i to između Ministarstva zdravstva TK, JU Služba za zapošljavanje TK i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je zadužena da pokrene aktivnosti u cilju izrade „Programa sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine u 2024. godini“.

Ostale odluke

Kako Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu neće biti donesen do kraja kalendarske godine, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2024. godine. Ovom odlukom predviđeno je privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona, do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, za period od 01. januar do 31.mart 2024. godine u iznosu od 113.555.472 KM.

U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31.decembar 2023. godine. Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese Budžet Tuzlanskog kantona za 2024.godinu. Također, Odlukom je predviđeno da se u periodu privremenog finansiranja mogu izvršavati rashodi i izdaci iz osnova unutrašnjeg i vanjskog duga do visine stvorenih obaveza, kao i rashodi i izdaci koji se finansiraju iz uplaćenih i prenesenih pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene prema odlukama Vlade na prijedlog budžetskog korisnika.

Vlada Tuzlanskog kantona  je prihvatila Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona. Može se konstatovati da su pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti od grada i općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u skladu sa gradskim/općinskim planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i općinskim odlukama o komunalnom redu. JU Direkcija regionalnih cesta TK je definisala okvirne ugovore sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području TK. Firme raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove.

Za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, JP Ceste Federacije BiH je sklopilo ugovore sa 4 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. Ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK, u zimskom periodu, navodi se u današnjoj informaciji. U slučaju izuzetno obilnih sniježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće usljed snježnih padavina. U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će izvršiti, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, mobilizaciju svih raspoloživih ljudskih i materijalnih snaga koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana.

Također, Vlada je  prihvatila i Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o utrošku novčanih sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni transferi drugim nivoima i nabavka stalnih sredstava u obliku prava. Od sredstava planiranih za nabavku sredstava u obliku prava (96.174 KM) Kantonalna uprava civilne zaštite je nabavila 4 visokotlačna modula za gašenje požara za Doboj Istok, Gračanicu, Gradačac i Sapnu. Kantonalna vlada je donijela i odluke o prijenosu vlasništva nad ovim sredstvima na navedene gradove i općine. Gradovima Gračanica, Gradačac, Lukavac, Srebrenik i Živinice, te općinama Banovići, Doboj Istok, Kalesija i Sapna je dodijeljeno 745.378 KM i potpisani su ugovori o korištenju sredstava za nabavku opreme za strukture civilne zaštite. Svi gradovi i općine kojima su dodijeljena sredstva su blagovremeno dostavili izvještaje. Sedam jedinica lokalne samouprave je nabavilo planiranu opremu, dok Srebrenik i Živinice, zbog procedure javnih nabavki, nisu okončali postupak nabavke. Iz ovih sredstava nabavljena su terenska ili SUV vozila, odnosno vozila za tehničke intervencije, autocisterna sa pumpom za pitku vodu, vatrogasni kamion, te oprema za strukture civilne zaštite koja podrazumijeva ronilačka odijela, odijela za prolazak koz vatru, ventilator – odimljivač na baterijski pogon, kompresor za punjenje boca izolacionih aparata i uskočni jastuk za spašavanje sa visina.

Data je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2023. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01.01.2023.-31.12.2023. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2024. i 2025. godinu. Ovim izmjenama Vlada je omogućila realizaciju podrške sanaciji i revitalizaciji lokalne putne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti 3.370.980,55 KM. Također, Vlada je dala saglasnosti na Plan rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i Finansijski plan Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2024. -31.12.2024. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2025. i 2026. godinu. Uz ove dokumente saglasnost je data na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2024. – 31.12.2024. godine.

Kadroviranje 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za imenovanje članova Uprave, Nermina Balukovića na poziciju direktora Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla na period mandata od 4 godine i Selme Goletić na poziciju vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove na period do 31.01.2024. godine. Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Mirze Brkića na mjesto vršioca direktora Kantonalne agencije za privatizaciju. Privremeno je imenovan Upravni odbor JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, do okončanja procedure Ponovnog Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli, a najduže do 90 dana. Saglasnost je data i na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanju Miralema Softića za direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine. Osim navedenog Vlada je danas donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

(TIP)