Vlada TK: Umjesto 14 učenici u TK će na eksternoj maturi polagati 3 predmeta

Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak  prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke na prijedloge Zakona o izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju odgoju i Zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, a kojim bi se ukinula obaveza polaganja eksterne mature u školama na području Tuzlanskog kantona.

Imajući u vidu dostavljena mišljenja Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Glavne maturalne komisije i Savjeta za visoko obrazovanje Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je mišljenja da dostavljeni prijedlozi zakona nisu prihvatljivi. Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini mora se usklađivati sa sistemima drugih EU država kao što su Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Danska, Švedska i druge a u kojima su eksterna matura ili eksterna evaluacija obavezujući. Također, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini je informisala Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je okončana procedura zaključivanja ugovora za oblast obrazovanja za akcioni dokument „EU 4 Zapošljavanje i obrazovanje“. U Bosni i Hercegovini kao rezultat ovih aktivnosti, osnovan je ispitni centar za eksterno ocjenjivanje iz kojeg će se upravljati testiranjem za cijelu državu, a ogroman dio iskustva Tuzlanskog kantona je korišten u osnivanju ovog ispitnog centra.

Zbog svega navedenog Vlada je danas zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, do 20.decembra izmjeni propise kojima se bliže regulišu pitanja polaganja eksterne mature u osnovnim i srednjim školama i to na način da se polaganje eksterne mature, umjesto dosadašnjih 14 predmeta, svede na polaganje ispita iz tri predmeta i to: bosanski/hrvatski/srpski jezik, matematika i prvi strani jezik. Time će se i ujednačiti ovaj oblik eksterne evaluacije sa primjerima zemalja u okruženju ali i postojanja intencije da se i u ostalim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini uvede neki vid eksterne evaluacije koji bi, po dostupnim informacijama, obuhvatio tri predmeta. Ipak treba istaknuti da je eksterna matura u našem kantonu prepoznata u većini evropskih država.

Zadužen je i JU Univerzitet u Tuzli da, do kraja ove kalendarske godine, revidira svoje akte i ukoliko je potrebno pristupi izmjenama istih kako bi se osobama koje su srednje obrazovanje završile u drugim administrativnim jedinicama na području Bosne i Hercegovine omogućio neki vid ekvivalencije rezultata ostvarenih prilikom polaganja završnih ispita predviđenih u tim administrativnim jedinicama. Na ovaj način će osobama koje su završile srednjoškolsko obrazovanje po nastavnim planovima i programima drugih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini biti omogućeno da rezultati koje su postigli na završnim provjerama znanja koje su predviđene propisima tih administrativnih jedinica na adekvatan način budu vrednovani prilikom upisa kao rezultati eksterne mature. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je zadužen da, do kraja godine godine, na web stranicu Zavoda postavi katalog pitanja koji će obuhvaćati pitanja iz naprijed pomenutih predmeta, kako bi se učenici mogli blagovremeno pripremiti za polaganje eksterne mature, a na ispitima će se naći samo pitanja koja budu sadržana u predmetnom katalogu pitanja.

Prihvaćeni izvještaji o provedenim maturskim ispitima

Vlada je prihvatila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/23. godini i Izvještaj o provedenom maturskom ispitu u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/23. godini. Polaganju Eksterne mature za školsku 2022/2023. godinu je ukupno pristupilo 3.894 od 3.912 prijavljenih učenika.

Svi učenici sa područja Tuzlanskog kantona bili su dužni pristupiti polaganju eksterne mature, a učenici koji osnovno obrazovanje završavaju izvan Tuzlanskog kantona mogli su pristupiti polaganju mature i na taj način ostvariti povoljnije uslove za upis u jednu od srednjih škola na području ovog kantona. Kako se može vidjeti iz Izvještaja, na Eksternoj maturi u prethodne dvije godine, kako po predmetima tako i integralno, za većinu predmeta, rezultati su približno isti i nalaze se u okviru prihvatljive devijacije.

Pedagoški zavod će u narednim koracima, detaljnije analizirati i uporediti rezultate ostvarene na testu i u redovnom školovanju za svaki od pojedinih predmeta za svakog učenika i uporediti ih i sa analizom koju su vršile škole nakon uvida u radove učenika. Prvi korak u ovoj analizi bit će već prilikom vrednovanja rada škola, kada će se vrednovati rezultati učenika ostvareni na eksternoj maturi i redovnom školovanju. Kada je u pitanju maturski ispit u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini.

Na prvom majsko-junskom roku maturski ispit je polagalo 2.362 učenika iz 31 srednje škole, a prosječan uspjeh polaganja mature je bio 3,41. U okviru vanrednog junskog roka polaganju mature je pristupilo 365 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh 2,67, dok su u okviru redovnog augustovskog roka, polaganju mature su pristupili učenici koji su u toku redovnog školovanja bili upućeni na popravne ispite, kao i učenici koji nisu uspješno položili maturu na nekim od prethodnih ispitnih rokova. U ovom roku polaganju mature je pristupilo 117 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh polaganja mature 2,85.

Takođe, polaganju mature su pristupili i učenici koji su srednju školu završili izvan našeg kantona a imali su namjeru upisati neki od fakulteta na JU Univerzitet u Tuzli, s obzirom da se za upis na Univerzitet u Tuzli vrednuje i uspjeh sa mature, odnosno neki od fakulteta van Bosne i Hercegovine gdje su rezultati mature jedan od uvjeta za upis

(TIP)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…