Obavještenje iz „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla

Centralno grijanje“ d.d. Tuzla obavještava svoje korisnike da je  u periodu van sezone grijanja izvelo i poduzelo sve neophodne mjere i radove u cilju pripreme sistema daljinskog grijanja grada Tuzla pred nastupajuću sezonu grijanja, a sve u skladu sa Planom poslovanja Društva i utvrđenom dinamikom mašinskih i građevinskih radova za 2023. godinu.

Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije sa Tarifnim pravilnikom definisana je sezona grijanja na način da se toplotna energija isporučuje kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno, sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12⁰C ili manje (uslov još nije ispunjen).

˝Pozivamo predstavnike etažnih vlasnika da u saradnji sa Upraviteljima ispitataju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja kako bi potvrdili ispravnost istih, te samim tim spriječili eventualne kvarove i štete uzrokovane navedenim. Također, obavještavamo i korisnike/ vlasnike vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno regulacionih stanica, da sa svojim serviserima pregledaju svoje podstanice i instalacije i da ih pripreme za predstojeću sezonu grijanja˝, saopšteno je.

(TIP)