Vlada TK: Podrška projektima naučnoistraživačkog rada

Na  sjednici Vlada Tuzlanskog kantona  je u utorak  dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Ovim programom, a na osnovu ranije raspisanog javnog poziva, izvršena je raspodjela ukupno 236.767,30 KM. Na raspisani javni poziv pristigle su ukupno 54 prijave za sve programe, od čega je njih 38 ispunjavalo uslove javnog poziva, a sredstva su raspoređena u okviru šest predviđenih programa. Za projekte u okviru programa osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti) odobreno je ukupno 95.346,50 KM. Za program osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad 6.400 KM, za program usavršavanja naučnog kadra 4.013,72 KM, program izdavanja naučnih publikacija 11.920,90 KM, program održavanja naučnih skupova 22.651,98 KM, dok je za obezbjeđivanje i održavanje naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad raspoređeno 96.434,20 KM.

Vlada je  utvrdila i uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

305.000 za podršku ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje

Vlada je  dala saglasnost i na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Predškolski odgoj i obrazovanje. Ove godine za podršku projektima ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Vlada je Budžetom TK za 2023. godinu planirala 305.000 KM. Od ovih sredstava za nabavku didaktičkog materijala u predškolskim ustanovama u javnom i privatnom vlasništvu predviđeno je ukupno 60.000 KM. Od ovog iznosa, za javne predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave planirano je 40.990 KM, dok je privatnim predškolskim ustanovama predviđeno 19.010 KM. Za nabavku općih sredstava i učila planirano je 40.000 KM. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem poziva za dostavu projektnih prijedloga koji će biti dostavljen javnim predškolskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave koje nemaju javnu predškolsku ustanovu. Najveći iznos, 205.000 KM, planiran je za investiciona ulaganja u formi kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti.

Realizirano više mjera za prevenciju maloljetničke delinkvencije, nove mjere u pripremi

Danas se Vlada upoznala sa Informacijom o realizaciji mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Skupština je krajem mjeseca jula utvrdila obavezu provođenja mjera iz Analize radi detektovanja nedostataka u različitim oblastima, a s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama. Između ostalog, u dosadašnjem periodu donesene su izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, a koje podrazumijevaju stvaranje pravnog osnova za uspostavu svojevrsnog fizičkog i/ili tehničkog obezbjeđenja, odgovornost roditelja u smislu proširenja i pojačanja odgovornosti roditelja i stvaranje pravnog osnova za izradu procedura saradnje sa roditeljima. S tim u vezi doneseni su pravilnici o kućnom redu u osnovnim i srednjim školama, te pravilnici o saradnji roditelja učenika sa školom u cilju prepoznavanja/prevencije i/ili sprječavanja neprihvatljivog ponašanja učenika za osnovne i srednje škole.

U proceduri donošenja su i pravilnici o disciplinskoj odgovornosti učenika u osnovnim i srednjim školama, čime će biti i realizirana mjera obaveze vođenja evidencije o nepoželjnim ponašanjima učenika.

Kada su u pitanju mejre prevencije, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona su pred početak školske 2023/2024. godine organizirali niz stručnih usavršavanja za direktore, pedagoge i predsjednike stručnih aktiva osnovnih i srednjih škola, a koji su za cilj imali jačanje kompetencija kod nastavnika s ciljem prevencije neprihvatljivih ponašanja kod učenika, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji.

Vlada je također, danas zadužila Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo unutrašnjih poslova da, kao nosioci mjera iz Informacije Radne grupe o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona, sačine i Vladi Kantona dostave na razmatranje informacije o realizaciji mjera iz njihove resorne nadležnosti, nakon čega će se informacije dostaviti Skupštini Tuzlanskog kantona.

(TIP)