Vlada FBiH: Podržana inicijativa da se osigura 8 miliona eura za energetsku obnovu zgrada javne namjene u TK

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“, u iznosu do 8.000.000 eura.

Prihvaćena je informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta. U informaciji je navedeno da je 1. juna 2023. godine Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dostavilo inicijativu za pokretanje procedure za kreditno zaduženje kod EBRD-a za finansiranje ovog projekta. Po prijemu prijedloga za pokretanje incijative za zaduživanje, a na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo finansija TK, te uzimajući u obzir iznos servisiranja postojećeg duga koji dospijeva u svakoj narednoj godini, izvršena je analiza i procjena kreditne sposobnosti Tuzlanskog kantona. Na osnovu urađene analize i procjene kreditne sposobnosti, utvrđeno je da postoji mogućnost otplate dospjelih obveza za servisiranje planiranog zaduženja, pod pretpostavkom zadržavanja godišnjih prihoda na istom nivou ili eventualnog povećanja istih.

Zaključkom su zaduženi Federalno ministarstvo finansija i Tuzlanski kanton da u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om sa kojim će se utvrditi konačni uslovi kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Tuzlanski kanton.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a. Također, Ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

(TIP)