BKC Tuzlanskog kantona objavio Javni poziv za potpisivanje sporazuma/protokola o saradnji

JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u cilju unaprijeđenja saradnje sa partnerima sa kojima već ranije imao potpisane protokole/sporazume o saradnji, a koji su rezultirali brojim realizovanim programima i manifestacijama, te proširivanjem liste potencijalnih partnera, danas je objavio Javni poziv, na koji se mogu javiti zainteresirana pravna i fizička lica.

Putem javnog poziva kao potencijalni partneri pozvani su svi pravni subjekti i pojedinci zainteresirani za saradnju sa JU BKC TK, a koja uključuje zajedničku produkciju, kreiranje i organizaciju programa i manifestacija, edukaciju i usavršavanje, suorganizaciju događaja, razmjenu iskustava i znanja i drugih aktivnosti koje su u skladu sa djelatnostima JU BKC TK.

Zainteresirani predstavnici udruženja, asocijacija, nevladinih organizacija, obrazovnih ustanova i  drugih pravnih lica i pojedinaca, koji su zainteresirani za potpisivanje protokola/sporazuma o saradnji sa JU BKC TK, popunjen zahtjev, trebaju dostaviti najkasanije do 3. jula 2023. godine na e-mail adresu: info@bkctuzla.ba ili lično u JU BKC TK (Mije Keroševića Guje 3, 75000 Tuzla). Na istu e-mail adresu se mogu postavljati i dodatna pitanja vezana za ispunjavanje zahtjeva.

Na javnih poziv se mogu prijaviti pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini ili pojedinci državljani Bosne i Hercegovine.

Nakon navedenog roka JU BKC TK će formirati stručnu komisiju koja će razmotriti pristigle zahtjeve, sačiniti listu partnera za koje postoji interesovanje za partnerski odnos od strane JU BKC TK, te potencijalnim partnerima dostaviti prijedloge sporazuma koji će važiti od dana obostranog potpisivanja, a najduže pet godina.

Svi ranije potpisani protkoli/sporazumi o saradnji sa partnerima, sa kojima se ne produži saradnja na osnovu ovog Javnog poziva, prestaju da važe sa 31.12.2023. godine.

(TIP)