Prof.dr.sc. Zijah Rifatbegović: ‘Namjere da se UKC Tuzla degradira na nivo kantonalne bolnice je želja da se nad ovom ustanovom održava stranačka kontrola’

Nakon mog javnog istupa u kojem sam detaljno pojasnio najvažnija pitanja u vezi sa pravnim statusom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, osnivačkim pravima nad ovom zdravstvenom ustanovom i nadležnošću za imenovanje njenih organa upravljanja, nadzora i rukovođenja, dobio sam veliki broj poziva i poruka u kojima je iskazana podrška svemu što sam iznio i zahvalnost što sam o tome javno i otvoreno progovorio.

S druge strane, u medijskim nastupima osoba koje stoje iza namjere da se UKC Tuzla degradira na nivo kantonalne bolnice ili podržavaju tu namjeru, nije osporena, niti na bilo koji način dovedena u pitanje, niti jedna od činjenica koje sam iznio u javnost. Očigledno, zakonski argumentovane činjenice, govore u prilog da su njihove aktivnosti nezakonite i da nisu u interesu UKC-a Tuzla i svih korisnika naših usluga, prvenstveno pacijenata. U pokušaju da se takvi nezakoniti postupci opravdaju, iznesen je čitav niz netačnih navoda i krivih tumačenja  čime se dokazuje apsolutno nepoznavanje ove složene materije. Poznavanje i pravilno tumačenje zakonskih odredbi doprinosi zrelosti konstruktivne i razumne odluke što  predstavlja imperativ i obavezu javnog rada i djelovanja, a sada svjesno izostaje.

Posebno me žaloste javni istupi trenutnog rukovodstva UKC-a Tuzla koje ne samo da ne želi realno sagledati i shvatiti značaj aktuelnih prilika za opstojnost i budući razvoj UKC-a Tuzla i vlastitu ulogu u tome, pokazujući zabrinjavajuće nepoznavanje i upućenost u vezi sa elementarnim statusnim, pravnim, organizacionim i poslovnim pitanjima. Umjesto odgovora na postavljena konkretna pitanja, što javnost očekuje, trenutno rukovodstvo UKC-a Tuzla se trudi da opravda nezakonite postupke koji vode ka degradaciji naše ustanove, uz iznošenje potpuno netačnih informacija, neutemeljenih i nesuvislih stavova. Tako smo imali priliku saznati nevjerovatnu konstataciju da postoji mogućnost da neko od povjerilaca UKC-a Tuzla zatraži dio osnivačkih prava. Za opravdanost izrečene konstatacije ili navoda  apsolutno ne postoji ni najmanja zakonska mogućnost čime se dokazuje površnost i amaterki pristup pri tumačenju jasno definisanih odredbi.  Svjedočili smo zabrinjavajućem  nepoznavanju i nerazumjevanju razlike između akumuliranog nepokrivenog gubitka iz prethodnih godina i obaveza prema dobavljačima.

Također, ponovo smo vidjeli i nepoznavanje značenja pojmova “univerzitetsko-klinička bolnica” i “univerzitetska bolnica”, te pravnih posljedica eventualne promjene oblika organizacije. Netačno je da se gubitkom statusa univerzitetsko-kliničke bolnice zadržava naziv univerzitetske bolnice i neshvatljivo mi je kako to može tvrditi aktuelno rukovodstvo koje bi trebalo da poznaje propise iz ove oblasti puno bolje i na višoj razini od prezentiranog sa sadržajem ozbiljnog problema u koji nas može uvesti nezakonita odluka Skupštine TK. O ostalim dijelovima tog problema, koji se tiču obima i vrste usluga zdravstvene zaštite, načina finansiranja, postupka finansijske konsolidacije, itd. sam pisao u prethodnom tekstu i pokušao pojasniti u usmenoj komunikaciji. Rukovodstvo UKC-a Tuzla mora raditi u interesu naše ustanove i njenih pacijenata, a ne u interesu destruktivnih i nazadnih političkih odluka, bez obzira na politički subjekt. Interes UKC-a i njegovih pacijenata jeste da ova ustanova bude na najvišem nivou na kojem može biti, a interesi aktuelnih političkih odluka i političkih subjekata  su očito sasvim drugačiji.

Sporna odluka Skupštine TK je potpuno nezakonita i politički utemeljena svjesno izostavljajući ozbiljnu analizu štetnih posljedica od  interesa šire društvene zajednice koju bi trebala predstavljati. Posebno naglašavam da ne postoji pravni osnov niti u Ustavu, niti u bilo kojem važećem zakonu da Skupština TK stavi van snage svoju raniju odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla i na takav način jednostrano mijenja oblik organizacije ove zdravstvene ustanove. Zato je ta odluka suprotna Ustavu Federacije BiH i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pa je samim tim pravno ništava i kao takva ne može proizvesti nikakve pravne učinke. Sve aktivnosti koje eventualno uslijede na osnovu te skupštinske odluke se mogu smatrati napadom na pravni poredak, povredom načela pravne sigurnosti i podrivanjem pravne države. Iskreno se nadam da će biti dovoljno pameti da se to spriječi, da ćemo iznaći snage da prevladamo tešku krizu za koju su odgovorni njeni akteri.

Neko ko tvrdi da štiti interese Tuzlanskog kantona i grada Tuzle bi trebao sagledati širu sliku cijele ove priče. Svi dobro znamo da ne postoji baš puno institucija federalnog nivoa čije je sjedište u Tuzli, skoro sve su u Sarajevu i Mostaru. UKC Tuzla je u tom smislu rijedak primer, jer se radi o ustanovi od izuzetnog značaja za cijelu Federaciju BiH, koja je upravo zahvaljujući takvom svom statusu u mogućnosti da svojim pacijentima iz cijele države pruža najviši nivo zdravstvene zaštite koji se može ostvariti u BiH, ali i da omogući punu afirmaciju zdravstvenim profesionalcima koji tu rade, kako u stručnom, tako i u naučnom smislu. Dakle, imamo vrhunsku zdravstvenu ustanovu federalnog nivoa, čije je sjedište u Tuzli i kojom upravljaju i rukovode osobe iz Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Potpuna je neistina i  besmislica da mi gubimo uticaj u vezi sa upravljanjem i rukovođenjem UKC-om Tuzla time što Federacija BiH ostvaruje dio osnivačkih prava u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Napominjem da Federacija BiH u upravnom odboru UKC-a Tuzla ima dva svoja predstavnika od ukupno sedam članova, a i ta dva su iz Tuzle, a ne iz Sarajeva.  Mislim da treba do kraja demistificirati motive koji se kriju iza ovakve namjere da se UKC Tuzla degradira na nivo kantonalne bolnice i reći da se radi o želji da se nad ovom ustanovom uspostavi i održava stranačka/e kontrola/e. Želim da vjerujem da među nama ima dovoljno zdravih snaga koje će se tome suprotstaviti i koje neće dozvoliti da se radi bilo čijeg sitnog interesa urušava najvažnija institucija koju mi imamo bez obzira na stranačku pripadnost. Moramo svi insistirati da se poštuju zakoni ove države i raditi na tome da UKC Tuzla uvijek bude na najvišem nivou na kojem može biti i u profesionalnom, akademskom i organizacionom smislu. To je obaveza svih nas prema državi Bosni i Hercegovini, našim građanima i pozitivnom nasljeđu za generacije koje dolaze.

Oslanjajući se na univerzalne vrijednosti, pozivam sve aktere ove priče da se vrate u zakonske okvire prije nego što nastane nepopravljiva šteta, ali pozivam i institucije zadužene za kontrolu provođenja zakona da konačno reaguju.

Vezano: Prof.dr.sc. Zijah Rifatbegović za TIP: Ozbiljno shvatiti prijetnju sa kojom se suočava UKC Tuzla, radnici, pacijenti, studenti…

(TIP/Autor: Prof.dr.sc. Zijah Rifatbegović, dr.med.)