Utvrđen program rada Vlade TK za 2023.godinu

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici u utorak  utvrdila program svog rada u tekućoj godini. Ono što se može izdvojiti jeste planirana implementacija sistemskog i regulatornog okvira za borbu protiv korupcije, čime će Vlada Tuzlanskog kantona jasno pokazati da za borbu protiv korupcije postoji njena čvrsta politička opredijeljenost. Izgradnja i proširenje kapaciteta javnih predškolskih ustanova, poboljšanje kvaliteta osnovnog srednjeg i visokog obrazovanja, digitalizacija i informatizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja, unapređenje naučno-istraživačkog rada i sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja, te provođenje poslova saobraćajne edukacije, osnovne su smjernice rada u oblasti obrazovanja i nauke.

U fokusu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice bit će izrada planske dokumentacije i informacionih sistema za efikasno korištenje prostora i za zaštitu okoliša, uspostava funkcionalnog sistema upravljanja otpadom, proširenje postojećeg sistema monitoringa zraka, te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i mjera energijske efikasnosti u javnim objektima, te unapređenje energijske efikasnosti stambenog i saobraćajnog sektora. U oblasti turizma Ministarstvo planira inovirati postojeće i razviti nove atraktivne sadržaje turističke ponude sa posebnim akcentom na razvoj smještajnih kapaciteta i turističke infrastrukture, te potaknuti investicije u turizmu.

Također, planirane su i aktivnosti na izgradnji saobraćajne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona, kao i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i unapređenja rada preduzeća u oblasti saobraćaja. Uz navedeno plan je i nastaviti sa osiguranjem robnih rezervi na području Tuzlanskog kantona u pogledu njihovog obima i strukture. U oblasti poljoprivrede Vlada planira nastaviti trendove pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u oblasti biljne i animalne proizvodnje.

Također, planirana je i izgradnja nove i modernizacija postojeće vodne infrastrukture, pružanje podrške razvoju veterinarstva i uspostavljanju ekološki prihvatljivog i održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem. Jačanje materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta zdravstvenih ustanova, te nastavak informatizacije i digitalizacije sistema zdravstvene zaštite glavne su odlike planiranih aktivnosti u oblasti zdravstva. Također i u drugim oblastima Vlada je predvidjela nastavak postojećih programa uz njihovo djelimično inoviranje i prilagodbu potrebama njihovih korisnika.

Tuzlanski kanton u programu Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja

Tuzlanski kanton je izabran, kao jedan od tri kantona u FBiH, da učestvuje u implementaciji programa Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH). S tim u vezi, a u cilju uspostavljanja saradnje, Vlada je  dala saglasnost na tekst Protokola o saradnji izmedu Vlade Tuzlanskog kantona i Programa Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini (SDG2BiH).

Radi se o inicijativi koju finansira Vlada Švedske, a dio je podrške Ujedinjenih nacija vlastima u Bosni i Hercegovini pri implementaciji Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH, koju će implementirati Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women Bosna i Hercegovina. Ključni cilj navedenog poziva bio je odabrati do 8 gradova/općina u BiH, te 3 kantona u FBiH kojima će se pružiti tehnička podrška u procesu lokalizacije i operacionalizacije ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave i to u razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju održivog razvoja, te pripremi i implementaciji razvojnih projekata.

(TIP)