Elektroprivreda BiH kreće u veliki projekt težak 126 miliona KM

Elektroprivreda BiH objavila je pretkvalifikacijski poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku sa objavom za izvođenje radova na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova u Termoelektrani Kakanj.

Procijenjena vrijednost radova je 126,4 miliona KM bez PDV-a, a rok za prijem ponuda je do 18. aprila.

Glavni ciljevi koji se žele postići ovim projektom su prije svega izgraditi jedno zajedničko postrojenje odsumporavanja dimnih gasova sa mokrom krečnjačkom suspenzijom, koje će biti u mogućnosti odsumporavati dimne gasove sa blokova 6 i 7 u svim kombinacijama njihovog rada.

Radni vijek postrojenja 25 godina

“Kod istovremenog rada blokova 6 i 7 protok dimnih gasova je oko 1500000 m3n/h, a minimalan protok je kada radi Blok 6 u režimu minimuma i iznosi oko 250000 m3n/h. Koncentracija SO2 u pročišćenim dimnim gasovima nakon apsorbera treba da bude maksimalno 150mg/m3n. Također, postrojenje odsumporavanja treba da bude energetski efikasno i sa optimalnim operativnim troškovima rada, a radni vijek postrojenja za odsumporavanja treba da bude 25 godina”, navodi se u opisu projekta.

Izgradnju postrojenja za odsumporavanje treba izvršiti po konceptu ugovora – ključ u ruke.

Realizacija projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje treba da obuhvati sljedeće aktivnosti:

– izgradnju gradevinskih objekata i infrastrukture postrojenja za odsumporavanje prema odobrenju za građenje i glavnom projektu;

– prilagodbu 300 m dimnjaka za rad sa mokrim i ohladenim gasovima, odnosno nanošenje borosilikatne obloge unutar dimovodne cijevi, u kompletu sa svim drugim potrebnim popratnim aktivnostima na 300 m dimnjaku;

– nabavku, isporuku i instalaciju tehnološke opreme, elektro opreme i druge opreme potrebne za funkcioniranje postrojenja;

– izvodenje i drugih radova potrebnih za dovodenje postrojenja do pune funkcionalnosti;

– funkcionalna ispitivanja, finalna podešavanja i stavljanje postrojenja u rad.

Sva oprema, kao i građevinski radovi na objektima, trebaju biti prema glavnom projektu, odnosno dobijenom odobrenju za gradnju.

Preliminarno, zahtjevani rok izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na blokovima 6 i 7 u Podružnici TE Kakanj je 36 mjeseci. Rok se odnosi na period od potpisivanja ugovora do dana puštanja postrojenja odsumporavanja dimnih gasova u probni rad.

Nakon izrade idejnog projekta i glavnog projekta slijedi ishodovanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje. Kandidati će na osnovu zahtjevanog roka radova napraviti dinamički plan aktivnosti izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na blokovima 6 i 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj.

Inače, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je sredinom prošle godine izdalo rješenje kojim je obnovljena okolinska dozvola JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana “Kakanj”, za djelatnosti proizvodnje električne energije, toplotne energije, sa zajedničkim postrojenjima i objektima, u instaliranim termenergetskim blokovima  na ugalj – blokovima 5, 6 i 7, ukupne instalirane snage 450 MWe​.

Prema NERP-u, Blok 5 TE Kakanj, je u opciji “opt out” i predviđen je da radi do 31.12.2023. godine, te da ostvari maksimalno 20.000 radnih sati.

Blok 5 je u 2021. godini ostvario 5.284 sata rada. Zaključkom Vlade FBiH i oba doma Parlamenta FBiH odobren je nastavak rada Bloka 5 (Sl. novine FBiH broj 27/2022) do 1.1.2028. godine.

Dakle bez zvaničnog povlačenja (opt-out), ali i bez ulaganja u smanjenje emisija. Razlog za ovakav plan postoji u eventualnom kašnjenju realizacije zamjenskih blokova, pri čemu bi doprinos Bloka 5 bio važan i u uslovima ograničene proizvodnje električne energije.

Obaveze smanjenja emisija u zrak

JP EP BiH je preuzela obavezu da emisije u zrak iz postojećih termoenergetskih objekata uskladi sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, kao i odlukama Ministarskog Vijeća Energetske zajednice, koje su proistekle iz Ugovora o stvaranju Energetske zajednice Jugoistočne Evrope (potpisanog 25.10.2005. godine, a koji je stupio na snagu 01.06.2006. godine).

Između ostalog, jedan od glavnih zahtjeva Energetske zajednice odnosi se na uvođenje novih mjera zaštite zraka kako bi se zadovoljili zahtjevi zakonske regulative za smanjenje emisije štetnih i opasnih materija u zrak iz termoenergetskih objekata. S obzirom da je doprinos termoelektrana u ukupnoj emisiji sumpornih oksida iz postojećih termoelektrana u zrak dominantan, prioritet u narednom periodu su aktivnosti na smanjenju emisija SO2 i NOx.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz postrojenja za sagorjevanje, (SN FBiH broj 92/17) propisuje i granične vrijednosti za stara velika postrojenja za sagorjevanje koja su obuhvaćena NERP-om (Nacionalni plan redukcije emisija).

Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje u termoelektranama Kakanj i Tuzla emisija SO2 će biti u dozvoljenim granicama i u skladu sa važećim direktivama.

(TIP/Izvor: Akta.ba)