Vlada TK: Utvrđen program kapitalnih investicija

Na  održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak utvrdila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu. Prema ovom dokumentu, za kapitalne investicije u kantonalnim institucijama i ustanovama, predviđeno je ukupno 7.990.857 KM. Od ovog iznosa najznačajnije su investicije u oblasti obrazovanja, policije i pravosuđa, za što je predviđeno 7 miliona KM. Za 66 kapitalnih projekata u školskim objektima u Tuzlanskom kantonu Vlada je planirala ukupno 3.410.030 KM, za nabavku opreme za Upravu policije su planirana 3 miliona KM, dok je za 14 pravosudnih institucija predviđeno 572.007 KM. Za javne ustanove u oblasti kulture Vlada je planirala 280.000 KM, dok je preostali iznos sredstava planiran za nabavku opreme ili druge investicijske projekte u drugim kantonalnim institucijama.

Ostale odluke

Vlada je  usvojila Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2023 – 2025. godina. Glavni cilj ovog dokumenta je da osigura povezanost između prioritetnih politika Vlade Tuzlanskog kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju strateškog planiranja prioriteta i ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona. On sadrži sadrži preliminarne projekcije budžeta za spomenuti period, te osigurava bolju povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta. Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2023 – 2025. godina predstavlja osnovu za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2023. godinu.

(TIP)