TK: Korisnicima prava socijalne zaštite se utvrđuju tačni datumi isplate naknada

U cilju uvođenja više reda i omogućavanje pravovremenih isplata naknada iz oblasti socijalne zaštite, danas je Vlada dala saglasnost na Instrukciju Ministarstva finansija o procedurama za isplatu socijalnih davanja. Ovom instrukcijom propisane su tačne procedure, protokoli postupanja i postavljeni rokovi za postupanje svih aktera u procesu utvrđivanja socijalnih prava, te stvaranju preduslova za isplatu naknada. U konačnici ovo treba da dovede do pravovremenih isplata pojedinih naknada, odnosno da građani, korisnici prava, znaju i mogu tačno prema terminu očekivati priliv sredstava po osnovu socijalnih naknada.

Također, Instrukcijom su predviđena i postupanja u slučajevima kada eventualno neki od aktera ne bi postupili u skladu sa propisanim protokolima.

Ova instrukcija odnosi se na stalnu i privremenu novčanu pomoć, jednokratne pomoći, dječji dodatak, uvećani dječji dodatak, pomoć u prehrani djeteta, jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta, hraniteljstvo, podršku pronatalitetnoj politici Kantona, civilne invalidnine, naknadu za procjenu sposobnosti i određivanje podrške za djecu i omladinu sa onesposobljenem i medicinsko vještačenje, obrok učenicima u osnovnim školama, subvencije za djecu, učenike i studente i obavezno zdraystveno osiguranje lica u stanju socijalne potrebe.

Uređenjem korita rijeke Spreče prevenirati buduća plavljenja

Na  sjednici Vlada je dala suglasnost na tekst Sporazuma za realizaciju projekta Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale – Faza I (dionica 1) u duzini od 600 metara, plus 100 metara prijelazne dionice između Vlade Tuzlanskog kantona i Agencije za vodno područje rijeke Save. Ovaj Sporazum planirano je da bude zaključen između Vlade TK i Agencije za vodno područje rijeke Save, pri čemu će za realizaciju ovog projekta Kantonalna Vlada osigurati 700.000 KM, dok će Agencija osigurati 950.000 KM. Cilj ovog projekta jeste uređenje trenutno neuređenog prirodnog korita rijeke Spreče, zbog čega pri nailasku velikih voda dolazi do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, industrijskih i stambenih objekata, kao i lokalnih saobraćajnica u ovom području.

Povećan iznos sredstava za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva

Odobrenom unutrašnjom preraspodjelom sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona Vlada je za 465.000 KM povećala iznos sredstava namijenjen za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Vlada je prvobitno osigurala 3,8 miliona KM za ovu namjenu, ali je, s obzirom na znalčajan interes i činjenicu da su se na Javni poziv za raspodjelu ovih sredstava prijavila 23 korisnika sa ukupno 42 projekta, Vlada je povećala inicijalno predviđena sredstva, tako da će za saanciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu biti utrošeno 4.265.000 KM.

Kadroviranje

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  imenovala Mirzu Džinovića za vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci, počev od 17.06.2022. godine. Također, data je prethodna saglasnost Upravnom odboru JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za imenovanje Mevludina Joldića iz Srebrenika na dužnost direktora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

(TIP)