Vlada TK: Utvrđen prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika

S ciljem usklađivanja sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Tuzalnskog akntona  je u utorak  utvrdila prijedlog Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Ovaj zakon propisuje načela za utvrđivanje visine plaće identično načelima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Propisano je da se sredstva za plaće i naknade planiraju i osiguravaju u Budžetu Kantona, definiraju se stvari neophodne za uređivanje plaća. Značajno je istaći da se prilikom javne rasprave i pregovorima sa sindikatima došlo do obostrano prihvatljivog rješenja, posebno u dijelu uspostavljanja pravne regulative u oblasti kojom se regulišu plaće zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Adekvatna podrška i globalna kretanja rezultirala povećanjem sjetvenih površina

Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona, prema općinskim i gradskim podacima, planirana je na 47.184 ha, a realizovana je na površini od 48.842 ha, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o realizaciji plana proljetne sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona. Iz ovog podatka se vidi da je proljetna sjetva izvršena na površinama za 3,51% većim u odnosu na planirane površine. Ovom povećanju zasijanih površina doprinijela je blagovremena isplata ostvarenih novčanih podrški iz kantonalnog i federalnog budžeta, donacija dizel goriva poljoprivrednim proizvođačima koji su imali zasijane površine u prethodnoj godini, kao i globalna ekonomska kretanja izazvana ratom u Ukrajini. Ipak, ono što iznenađuje, jeste da je proljetna sjetva ove godine ostvarena na 2.286 ha, odnosno 4,47% manje površine u odnosu na sjetvu u 2021. godine. Do smanjenja sjetvenih površina došlo je u Čeliću, Sapni, Gradačcu, Lukavcu i Živinicama. Kada analiziramo sjetvu po općinama i gradovima stepen realizacije proljetne sjetve kreće od 82,01% u odnosu na plan u Općini Teočak do 117,32% u Gradu Živinice.

Posmatrano po strukturi kultura najveće površine su zasijane kukuruzom za zrno (20.219 ha) i kukuruzom za silažu (13.248 ha) što ukupno iznosi 33.467 ha, odnosno 68,52 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 605 ha ili 114,58% u odnosu na plan. Industrijskim biljem zasijana je površina od 195 ha što je 92,42% u odnosu na plan. Od planiranih 10.244 ha površina, povrćem je zasijano ili zasađeno 10.782 ha ili 105,25% u odnosu na plan. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.405 ha odnosno 59,40% od ukupne sadnje.

Sprječavanje diskriminacije policijskih službenika TK

Kako bi se spriječio dalje diskriminirajuće postupanje prema policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom predviđa se pravičnije vrednovanje rada i učinka, kao i ukupno kvalitetnije rješavanje pitanja materijalnih primanja policijskih službenika TK.

Kadroviranje

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je  imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenje Skupštine JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Također, s obzirom na istek mandata vršilaca dužnosti članova Uprave JP RTV TK, Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Preduzeća o razrješenju članova Uprave. Slijedom ove odluke Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP RTV TK o utvrđivanju prijedloga za imenovanja vršilaca dužnosti Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od 6 mjeseci. Osim navedenog, Vlada je danas imenovala  privremene školske odbore u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.

(TIP)