Završetak projekta integriranog lokalnog razvoja

Konferencijom u Sarajevu je obilježen završetak Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP). Kao zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, više od deset godina ovaj Projekat je pružao podršku u uspostavi i održavanju sistemskog pristupa planiranju i upravljanju razvojem institucijama na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou. Na konferenciji su predstavljena ključna dostignuća i rezultati ILDP-a koji su postignuti u saradnji sa institucionalnim partnerima, sa posebnim osvrtom na koristi za cjelokupni sistem uprave i građane širom Bosne i Hercegovine.

U okvirima panel diskusije koordinator Kantonalnog odbora za razvoj Tuzlanskog kantona Senad Ovčina je govorio o ostvarenim rezultatima u svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na Tuzlanski kanton.

„U okviru ILDP-a ostvaren je potrebni transfer znanja, nakon čega su uz podršku ILDP-a svi kantoni  izradili svoje strateške dokumente po metodologiji koja se koristi u Evropskoj uniji i koji su usklađeni sa ciklusom planiranja Evropske unije. Za izradu Strategije razvoja  Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2020. godina ostvarena je značajna ušteda budžetskih sredstava u odnosu na prethodni ciklus planiranja (2008 -2013. godina)“, kazao je Ovčina, te dodao da je, na osnovu procjene kapaciteta kantona za planiranje i upravljanje razvojem,  Tuzlanski kanton u toku 2018, 2019. i 2020. godine imao najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem, a za ostvarene rezultate u 2018. godini je nagrađen poticajnim sredstvima ILDP-a u iznosu od 100.000$ za realizaciju razvojnog projekta iz Strategije razvoja.

Održivost ovog velikog projekta potvrđuje i činjenica da je uspostavljeni sistem za planiranje i upravljanje razvojem omogućio da Ministarstvo privrede TK, kao jedinica za razvojno planiranje u Kantonu, u proteklom periodu provede kompletan proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021 – 2027. godina, kao i pripreme njene implementacije.

Jedno od veoma važnih dostignuća ovog projekta je i povezivanje strateškog planiranja sa godišnjim planiranjem budžeta u institucijama vlasti, prema kojem će i Godišnji program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu biti izrađen na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa novim metodološkim pristupom u planiranju rada organa uprave u FBiH.

(TIP)