Utvrđen Prijedlog Nacrta Budžeta Grada Tuzle za 2022.

Na sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle koja je održana u srijedu, između ostalog, razmatrani  su Prijedlog nacrta Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01.-31.12.2022. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.-30.9.2021. godine, kao i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 1.1.-30.9.2021. godine.

U Prijedlogu Nacrta Budžeta Grada Tuzle za 2022.godinu za podmirenje javnih rashoda planirano je 52.278.606  KM.

˝Na  sjednici Kolegija gradonačelnik je usvojio Prijedlog Nacrta Budžeta za 2022. godinu kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prvih devet mjeseci tekuće godine. Prilikom izrade Nacrta Budžeta za 2022. godinu  išli smo jednim veoma opreznim konvencionalnim principom u smislu da smo planirali prihode koje je moguće ostvariti u narednoj kalendarskoj godini, odnosno budžetskoj godini, ne računajući da ćemo s krajem godine imati neki značajniji višak prihoda nad rashodima, obzirom da je početak desetog mjeseca, da smo mi izradu nacrta započeli u devetom mjesecu i da još uvijek ne raspolažemo realnijim informacijama, da li će nam biti veći prihodi od izvršenih rashoda, da li će biti projekata koji su započeti u ovoj godini za koja su sredstva obezbijeđena , a nisu završeni, i za njih se onda mora prenijeti razlika tih sredstava, kako bi se okončali u narednoj godini˝, kazala je  pomoćnica gradonačelnika za Službu za budžet i finansije Suada isaković.

Prema njenim riječima,  sredstva kredita za Gradsko groblje nisu unijeli u Budžet naredne godine. ˝Taj projekat je započeo sa realizacijom. Činjenica, on ide nekim slabijim tempom i vjerovatno će se dio kreditnih sredstava prenijeti u narednu godinu i te činjenice o višku prihoda i o kreditu ćemo ostaviti za prijedlog budžeta kada bude prošlo još jedno izvjesno vrijeme, kada budemo imali potpunije informacije. Također, u Budžet nismo uključili ni potencijalne grantove za koje je moguće da će Grad dobiti od viših nivoa vlasti . Obzirom da nemamo nikakvih informacija o tome da li ćemo dobiti i kolika sredstva, tako da i to ostaje nepoznanica i iz tog razloga je Budžet Grada Tuzle za za 2022. godinu , odnosno njegov nacrt znatno manji od utvrđenog budžeta za 2021. godinu, negdje blizu 15 miliona maraka, što je onda uslovilo da smo morali racionalni dijeliti ono što smo imali, odnosno da svima omogućimo da mogu funkcionisati neometano, a potrebe su bile puno veće. Službe i budžetski korisnici su tražili značajnija sredstva, ali evo do prijedloga ćemo možda imati nove činjenice, a naravno postoji mogućnost rebalansa kad se budžet usvoji ako budu dodatna sredstva obezbjeđena˝, istakla je Isaković.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta za devet mjeseci ove godine. ˝Naš budžet koji je planiran, on se prilično dobro ostvaruje sa utvrđenim planom, negdje sa 73% od planiranog budžeta. U strukturi sredstava imamo i prihode i kreditna sredstva i uneseni višak. Međutim, imamo određenih problema sa realizacijom projekata, koji su nastali kao posljedica kasnog usvajanja budžeta, odnosno zbog izbora koji su se održali u novembru umjesto u oktobru. Došlo je do pomjeranja kalendara usvajanja ovih dokumenata , tako da smo tek negdje u februaru mjesecu, odnosno krajem februara 2021. usvojili Budžet. Onda se Plan nabavki morao donijeti kasnije nego što bi da je budžet usvojen u decembru prethodne godine za narednu i to je sve pomjerilo realizaciju Budžeta za dva do dva i pol mjeseca, tako da još uvijek imamo sredstava Budžeta koja nisu angažovana i evo mi se nadamo da će gradske službe, danas su i takvi zaključci, da se angažuju i da realizuju što je više moguće projekata za koje su već obezbjeđena sredstva u Budžetu“, rekal je Isaković.

(TIP)