Ubrzane procedure i kvalitetnije izmirivanje koncesionih naknada u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Prema Informacji Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori uložili su velike napore i trud u proteklom periodu, kako bi se ubrzao proces dodjele koncesija, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao.

Također, Vlada TK je kroz različite načine uspjela poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja nekih koncesionara. Ukoliko se izuzmu rudnici uglja, može se konstatovati da većina koncesionara poštuje ugovore o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period koje najčešće tek dospijevaju za naplatu.

Akumulirani dugovi trenutno predstavljaju problem za sve rudnike uglja, te treba pronaći adekvatna rješenja kako bi se ti problemi prevazišli u što kraćem roku, stoji u Informaciji. Ministarstva kao koncesori u većini predmeta uredno i na vrijeme sačinjavaju Zapisnike i shodno tome donose rješenja ili odluke o plaćanju koncesionih naknada za korištenje predmeta koncesije. U cilju smanjenja dodatnih troškova koncesionarima koji nastaju u postupku obezbjeđenja bankovne garancije, na zahtjev koncesionara omogućava se avansno plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine. Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade.

Naravno da i u narednom periodu svi oni koji učestvuju u procesu realizacije ugovora o koncesijama, trebaju raditi na tome da se zadrži postojeći trend u ovom polju i da se učine dodatni napori da se prema onima koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora, poduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se svi koncesionari doveli u ravnopravan položaj, navodi se u dokumentu.

(TIP)