Ured za reviziju je objavio 22 nova izvještaja o kontroli načina trošenja budžetskog novca institucija Bosne i Hercegovine, među kojima je i nekoliko državnih agencija.

Tako su kod Agencije za javne nabavke uočene nepravilnosti kod popunjavanja putnih naloga jer nije upisivana kilometraža, što je obaveza. Sporna je bila i loko vožnja (lokalna vožnja) jer je bila u rasponu od deset do čak 95 kilometara.

Papiri također pokazuju situaciju da je u jedno vozilo sipano gorivo u vrijeme dok je cijeli mjesec bilo parkirano.

– U nalogu za jedno vozilo u septembru nije popunjena nijedna kolona (datum, početno stanje brojila, krajnje stanje brojila, relacija), mada je u navedenom periodu vršeno sipanje goriva u vozilo – piše u revizorskom izvještaju o Agenciji za javne nabavke.

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja prekoračila je limit namijenjen za reprezentaciju. Potrošili su 650 KM više od maksimalno dozvoljenih 6.000 KM. Revizori su ukazali da ovo nije prvi put.

Ova agencija je imala i probleme sa rukovodstvom.

Sredinom prošle godine poništeno je rješenje o imenovanju Neđe Kojića za direktora, a Kojić je potom imenovan za vršioca dužnosti na maksimalno tri mjeseca. Međutim, nakon toga niti mu je produžen mandat niti je razriješen. Tek je sredinom decembra imenovan novi direktor.

– V. d. direktora od imenovanja novog direktora nije dolazio na posao, a Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku o njegovom razrješenju. Agencija se obratila nadležnim institucijama da riješe ovo pitanje, što nije učinjeno do završetka revizije – piše u izvještaju.I zamjeniku direktora ove agencije Seadu Hadžiću je tokom 2019. istekao mandat, a konkursna procedura još nije okončana. Protiv njega je bila pokrenuta i optužnica.

– Po pitanju optužnice pokrenute od strane Kantonalnog tužilaštva KS protiv zamjenika direktora za djela koja nisu u vezi s poslovima iz nadležnosti Agencije, Agencija nema povratne informacije, postupak pred Kantonanim tužilaštvom je u toku, a zamjenik direktora je i dalje u radnom odnosu u Agenciji – ukazali su revizori.

U Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) utvrđeni su nedostaci i neefikasnost u procesu zapošljavanja.

– Upošljavanje putem ugovora o radu na određeno vrijeme za određeni broj osoba u Agenciji nije ni u 2020. godini izvršen u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH u smislu provođenja procedure javnog konkursa – upozorili su revizori.

Utvrdili su da je zaključno sa 31. decembrom u FIPA-i bilo šestero angažovanih na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme bez prethodno provedenog konkursa, s tim da su vozač direktora i referent za administrativno-tehničke poslove angažovani duže vrijeme sa prekidima između ugovora (u periodu 2018-2021. godina).

Tri osobe su u jednom dijelu godine bile angažovane na osnovu ugovora o djelu, a kasnije na osnovu ugovora na određeno vrijeme.

– Evidentno je da je određeni broj uposlenih temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme angažiran više od tri mjeseca i u Agenciji radi duži niz godina uz kraće prekide radnog odnosa – istakli su iz Ureda za reviziju.

Na ugovore o djelu u 2020. godini FIPA je potrošila oko 16.300 KM na pet ljudi, mada im je budžet za ove namjene iznosio 10.000 KM. Naknade su iznosile od 200 KM do 1.350 KM, za poslove koji nisu privremenog karaktera, što bi trebala biti osnova za ugovor o djelu.

Osim ovoga, u FIPA-i je zabilježeno i da je njihov Upravni odbor imao tri sjednice, a trebao je, po propisima, imati četiri. Za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela prošle je godine potrošeno 50.800 KM.

Kada je u pitanju Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, revizori su utvrdili da pravo na korištenje službenih vozila za dolazak na posao i odlazak s posla imaju direktor i zamjenik, ali da je u ovu svrhu korišteno i specijalizirano vozilo, što nikako nije predviđeno.

U Agenciji za rad i zapošljavanje BiH revizori su utvrdili probleme sa Savjetodavnim odborom, koji neće da radi bez naknade.

Savjetodavni odbor, između ostalog, daje mišljenja na kvote za zapošljavanje stranaca, programe rada, daje preporuke. Čine ga predstavnik resornog ministarstva BiH, naučni radnik kojeg imenuje resorno ministarstvo, po jedan predstavnik entitetskih ministarstava i Vlade Brčko distrikta, te po jedan predstavnik sindikata i poslodavaca iz entiteta i Brčko distrikta.

– Prema raspoloživim informacijama, Savjetodavni odbor je u 2017. godini donio zaključak da neće zasjedati sve dok se ne riješi pitanje prava na novčanu naknadu za rad njegovih članova – naveli su revizori.

(TIP/Izvor: Faktor.ba)