Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenon postupku uputila Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

Ovaj zakon prvi put sistemski rješava problematiku kada su u pitanju porodice koje imaju dijete s invaliditetom. Cilj Zakona je da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja”, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Kako je definisano, roditelj njegovatelj je roditelj djeteta sa 100 postotnim invaliditetom koje ne može samo udovoljiti svojim osnovnim životnim potrebama. Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja osoba sa invaliditetom sa 100 postotnom oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe. Ako u porodici ima dvoje ili više osoba sa invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja.

Pravo na status roditelja njegovatelja osobe sa invaliditetom može biti priznato ukoliko je nazaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje. Izuzetno, može priložiti dokaz Porezne uprave FBiH da nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Uz ispunjavanje ovih uslova, status može biti priznat roditelju do njegove navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe sa invaliditetom.

Ovo pravo ne priznaje se roditelju ukoliko je osobi sa invaliditetom osiguran smještaj, organizovano stanovanje, poludnevni ili cjelodnevni boravak u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Za vrijeme dok jedan roditelj koristi porođajno odsustvo za dijete, drugom roditelju ne može biti priznat status roditelja njegovatelja za to isto dijete. Izuzetno, pravo na ovaj status se priznaje kada osoba sa invaliditetom boravi manje od četiri sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite ili kod drugog pružaoca usluga boravka.

Izuzetno, roditelju se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja kada osoba sa invaliditetom u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj, te ustanovi socijalne zaštite, centru za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružaoca usluga boravka boravi četiri i više sati dnevno pod uslovom da mu roditelj tokom boravka pruža usluge pomoći i njege.

Pravo na status roditelja njegovatelja isključuje pravo osobe sa invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.

Federalni ministar rada i socijalne politike će, u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će biti određena potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za priznavanje statusa roditelja njegovatelja.

Roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, te na penzijsko i invalidsko, zdravstveno kao i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Prema procjenama, za provedbu ovog zakona će godišnje u budžetu FBiH trebati obezbijediti više od 27 miliona KM.

Informacija o aktivnostima za nabavku vakcina

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH upoznao je  Vladu FBiH sa informacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 1. do 7.7.2021. godine.

U prezentiranoj informaciji navedeni su svi koraci koje je Zavod poduzimao u ovom periodu na pregovorima za nabavku vakcina direktnim putem.

Također, Vlada je upoznata i o broju do sada zaprimljenih vakcina, te broju vakcinisanih građana prvom i drugom dozom.

Vladi Federacije BiH je informisana da je proteklih dana, diplomatskim putem preko Ambasade BiH u Pekingu, dostavljen orginalni primjerak Ugovora za nabavku direktnim putem od proizvođača 500.000 Sinopharm vakcina koji je potpisao kineski partner.

(TIP)