Aktivnostima Grada Tuzle na unapređenju kvaliteta zraka 850 individualnih objekata prešlo sa korištenja fosilnih goriva na ekološki prihvatljive sisteme grijanja

U srijedu u zgradi Gradske uprave Tuzla održana je 7. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle. Razmatrano je nekoliko izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, nacrt Odluke o  izmjeni odluke  o nazivima ulica i trgova i gradu Tuzla i naseljima na području Općine Tuzla. Kolegij je razmatrao i Informaciju o aktivnostima na unapređenju kvaliteta zraka na području Grada Tuzle .

U izjavi za medije, nakon završetka sjednice Kolegija, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović  se osvrnuo na dnevi red sjednice kolegija: „Razmatrali smo izvještaje o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, iz aspekta usklađenosti tih izvještaja sa metodologijom koja je utvrđena Odlukom Gradskog vijeća. Dakle, radi se o preduzećima „Tržnice i pijace“, BIT Centar, Centralno grijanje i Gradske apoteke, i to je bio jedan dio sjednice. Razmatrali smo prijedlog Odluke o potrebi pribavljanja nekretnine u vlasništvu Grada Tuzle, zatim odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu različitih poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Tuzle. Imali smo kao temu i razmatranje nacrta Odluke o izmjeni Odluke o nazivima ulica i trgova.

Pored toga, na Kolegiju je razmatrana i Informacija o aktivnostima na unapređenju kvaliteta zraka na području grada Tuzle. Naš cilj je smanjenje emisije CO2, naš cilj je čistiji zrak. U proteklom periodu smo realizovali niz aktivnosti na smanjenju aerozagađenja. Puno se uradilo na  širenju mreže toplifikacije i poticajima za priključenje individualnih objekata na mrežu. Kada su u pitanju poticaji, Grad Tuzla daje poticaje za zamjenu peći na ugalj pećima na pelet, do 2000 KM, i takvih poticaja je bilo oko stotinu. Utopljavanje zgrade je preduslov da biste dobili toplotnu pumpu i taj poticaj iznosi do 5000 KM. Dali smo 40 poticaja, u iznosu do 5000 KM za toplotne pumpe i dajemo poticaje za kompaktne stanice, kojih je bilo 30. Osim toga, širenjem mreže toplifikacije stvoreni su uvjeti da se novi objekti priključe na daljinsko grijanje. U toku 2020. i 2021. godine završili smo projekte širenja mreže toplifikacije u Batvi, Brčanskoj Malti i Mejdanu, čime je oko 300 novih korisnika dobilo mogućnost da se priključi na daljinsko grijanje. Dakle, ukupna vrijednost poticaja koje je Grad Tuzla dodijelio je oko 600.000 KM. U širenje mreže toplifikacije uloženo je oko dva miliona KM. Stvorili smo uslove da se u oko 550 objekata više ne loži na ugalj i druga fosilna goriva, što je za prošlu godinu dosta uspješno. Zadovoljan sam da je dovoljan broj ljudi saznao da dajemo poticaje i očekujem da će u narednom periodu biti još više interesanata. Nastaviti ćemo tim tempom, a u cilju da nebo iznad Tuzle bude čistije.“

Podsjećamo, da je u toku 2019. godine, na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Tuzla donijelo je Odluku o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, kako bi se na dodatni način, pored širenja mreže sistema daljinskog grijanja, uticalo na smanjenje zagađenja zraka na području grada Tuzle. Nakon provođenja par javnih poziva po odredbama pomenute odluke, ukazala se potreba za izmjenama/dopunama iste, s ciljem pojednostavljenja uslova i same procedure dodjele sredstava, ali i s ciljem uvođenja dodatnih mjera smanjenja aerozagađenja, osim toplotnih pumpi i prethodnog utopljavanja ukoliko je isto prema energijskom pregledu potrebno. Tako su pored toplotnih pumpi i utopljavanja, kao mjere smanjenja aerozagađenja predviđeni i nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu (u daljem tekstu: kotlovi na pelet) kada su u pitanju dijelovi grada Tuzle u kojima ne postoje tehničke mogućnosti priključenja na sistem daljinskog grijanja (sa finansijskom podrškom Grada Tuzle u iznosu do maksimalno 2.000 KM), kao i nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica (u daljem tekstu: KTP) kada su u pitanju dijelovi grada Tuzle u kojima postoje tehničke mogućnosti priključenja na sistem daljinskog grijanja (sa finansijskom podrškom Grada Tuzle u iznosu do maksimalno 4.000 KM).

Prema odredbama izmjenjene/dopunjene, odnosno potpuno nove odluke, koja je usvojena u toku 2020. godine, u mjesecu junu i septembru 2020. godine raspisana su dva javna poziva, u okviru kojih je dostavljeno oko 300 prijava zainteresovanih građana, vlasnika/posjednika individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata, koji imaju namjeru kotlove na fosilno gorivo zamijeniti ekološki prihvatljivim sistemom zagrijavanja objekta.

Po provođenju procedure po javnim pozivima, krajem 2020. godine, u preko 200 individualnih stambenih objekata izvršena je zamjena kotlova na fosilno gorivo ekološki prihvatljivim sistemima zagrijavanja objekata, što je sufinansirano iz budžeta Grada Tuzle u iznosu od oko 600.000 KM, odnosno preciznije govoreći u okviru navednog broja izvršena je nabavka i ugradnja oko 100 kotlova na pelet, 35 kompaktnih podstanica, 42 toplotne pumpe, i 27 utopljavanja objekata u kojima će se ugraditi toplotne pumpe uz finansijsku podršku Grada Tuzle. Potrebno je istaći da je Grad Tuzla prva jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je uvela ovakvu i u ovom iznosu finansijsku podršku građanima u cilju poboljšanja kvaliteta zraka.

Imajući u vidu značaj ovih aktivnosti iz izvještajnog perioda i činjenicu da su iste prepoznate od strane građana kao namjera Grada Tuzle da se uz finansijsku podršku zajedno sa građanima učine dodatni napori na smanjenju zagađenosti zraka, u Budžetu za 2021. godinu Grad Tuzla je u ovu namjenu planirao iznos od 1.000.000 KM, te je u mjesecu februaru raspisan novi javni poziv, u okviru kojeg je dostavljeno oko 500 prijava zainteresovanih građana. Početkom maja objavljene su rang liste korisnika sredstava, te prema procjenama do početka zimske sezone 2021. godine očekuje se okončanje svih aktivnosti od strane građana, odnosno ukidanje dodatnih do 350 individualnih ložišta sa pogonom na fosilna goriva, i to ugradnjom kotlova na pelet, toplotnih pumpi i kompaktnih podstanica. Dakle, imajući u vidu rezultate ostvarene u izvještajnom periodu, odnosno činjenicu da je na ovakav način ugašeno oko 200 individualnih ložišta, i rezultate koji su uslijedili po provođenju javnog poziva iz 2021. godine, krajem 2021. godine očekuje se da će u oko 550 individualnih stambenih objekata na području grada Tuzle biti eliminisani kotlovi sa pogonom na fosilna goriva, odnosno da će isti biti zamijenjeni ekološki prihvatljivima mjerama predviđenim odlukom Gradskog vijeća, ugradnjom kotlova na pelet i toplotnih pumpi u naseljima u kojima ne postoji izgrađena vrelovodna i toplovodna mreža, i kompaktnih podstanica u dijelovima Tuzle u kojima postoji izgrađena vrelovodna i toplovodna mreža.

Pored toga, kroz projekte toplifikacije, odnosno širenja mreže sistema daljinskog grijanja, u toku 2020. i 2021. godine stvoreni su uslovi za priključenje na sistem daljinskog grijanja novih 300 individualnih stambenih objekta, i to u naseljima Mejdan, Batva i Brčanska Malta. Radi se o projektima koji su započeti ranije, a čija je realizacija okončana u toku 2020. godine, i u konačnom radi se o investiciji od preko 2.000.000 KM.

U kontekstu navedenog, u toku 2020. i 2021. godine, nastavljeno je sa podrškom za priključenje daljinskog grijanja na području mjesnih zajednica Šićki Brod i Bukinje, gdje je u potpunosti o trošku budžeta Grada Tuzle ugrađeno preko 60 podstanica u individualnim objektima, vrijednosti nepunih 400.000 KM. Pored toga, u pomenutim i ostalim mjesnim zajednicama na području grada Tuzle isključivo o trošku Grada Tuzle izvedeni su i radovi na izgradnju preko 140 priključaka za spajanje individualnih objekata na sistem daljinskog grijanja, vrijednosti preko 750.000 KM.

Imajući u vidu investicije u okviru projekata toplifikacije, odnosno širenja mreže sistema daljinskog grijanja, kao i investicije u okviru projekta implementacije mjera smanjenja aerozagađenja kroz ugradnju kotlova na pelet, toplotnih pumpi i kompaktnih toplinskih podstanica, dolazi se do zaključka da je u izvještajnom periodu u projekte koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta zraka utrošeno oko 3.750.000 KM, u okviru kojeg iznosa su stvoreni uslovi za gašenje preko 850 individualnih ložišta koja su ua zagrijavanje koristili fosilna goriva.

(TIP/Video: RTV7)