Članovi Vlade TK neće zapošljavati bliske srodnike

Odlukom članovi Vlade Tuzlanskog kantona su obavezani da za vrijeme trajanja svog mandata, radi potpunijeg ostvarenja načela nepristranosti i sprečavanja nepotizma, neće vršiti zapošljavanje bliskih srodnika u pravoj liniji ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, bračnih, vanbračnih drugova, te tazbinskih srodnika do drugog stepena u kantonalnim organima uprave i drugim kantonalnim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton. Ova odluka jedna je od prvih konkretnih aktivnosti koje je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić najavio u svom ekspozeu podnesenom prilikom imenovanja na poziciju premijera Tuzlanskog kantona. Ovo je simbolički čin, ali prvi ovakav čin u Bosni i Hercegovini i čin velikog zaokreta u smislu obaveze za članove Vlade.

Također, Vlada je  zatražila od svih rukovodilaca kantonalnih organa uprave i drugih kantonalnih institucija čiji rukovodioci i drugi zaposlenici koriste službena vozila za obavljanje službenih poslova, zatražila da ih koriste na način i u svrhu kako je to propisano Uredbom o uvjetima i načinu korištenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u kantonalnim organima. U tom smislu, Vlada donošenjem i ovog Zaključka još jednom želi akcentirati svoju opredijeljenost ka transparentnom i odgovornom korištenju sredstava za rad, odnosno sprječavanju bilo kakve zloupotrebe njihovog korištenja.

U 2020.godini ostvaren deficit 1,2 miliona KM

Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2020. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2020. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2020. godine od 375.366.486,90 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 376.639.856,84 KM, evidentno je da je Budžet u 2020. godini ostvario ukupan finansijski rezultat – deficit u iznosu od 1.273.369,94 KM.

U navedenom periodu Vlada je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 388.930,00 KM, što u procentima iznosi 38,89% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Data je saglasnost  na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2021. godini. Iako su ovim programom kantonalna ulaganja u oblast upravljanja vodama planirana u iznosu od 11.980.000,00 KM, ona će, u skladu sa ranijim odlukama Vlade TK za sada biti korištena samo za izmirenje obaveza po osnovu otplata kredita, prenesene ugovorene obaveze iz prethodnog perioda, ulaganja u projekte od gradskog i općinskog značaja iz prethodnog perioda za koje je procedura javne nabavke pokrenuta ili okončana, ali za koje nije zaključen ugovor o prijenosu sredstava sa Ministarstvom i projekte i aktivnosti od značaja za Kanton. Preostala neraspoređena sredstva vodnih naknada se, zbog nepredvidivosti stanja i situacije uzrokovane pandemijom korona virusa, neće planirati do daljnjeg.

Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za mart 2021. godine. Tokom proteklog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 570 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na februar, kada su evidentiran 151 migrant, radi se o značajnijem povećanju evidentiranih migranata za njih 419. Tokom marta evidentiran je najveći broj migranata iz Pakistana (270), Afganistana (194), Maroka (65), Eritreje (11), Alžira (9), Indije (7), Libije (6), Egipta (3), Palestine (2) i Tunisa, Konga i Mauritanije po 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 14 sigurnosno interesantnih događaja u kojem su učestvovali migranti, a tri od tih događaja su evidentirani kao krivična djela teške krađe.

Utvrđeni su uslovi i kriteriji, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Ukupno planirana sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona iznose 35.000,00 KM, a dodjeljivat će se na osnovu javnog poziva neprofitnim organizacijama koje će predložene projekte implementirati na području Tuzlanskog kantona. Radi se o projektima iz oblasti saobraćaja koji se odnose na: unaprjeđenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača o zaštiti čovjekove okoline i smanjenju emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja, unaprjeđenje nivoa usluge prijevoza putnika, te obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja (dan vozača i automehaničara, dani bez vozila i drugi).

Također, Vlada je utvrdila i kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Budžetom je za ove namjene planirano ukupno 150.000,00 KM, od čega je za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture panirano 115.000,00KM, za sufinansiranje programa/projekata izdavačke djelatnosti 20.000,00KM i za sufinansiranje realizacije manifestacije „Dani evropskog naslijeđa“ 15.000,00 KM. Sredstvima za sufinansiranje programa/projekata manifestacija kulture vrši se sufinansiranje programa/projekata pravnih lica, i to ustanova, udruženja i privrednih društava, koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne,muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske, arhivske manifestacije, tribine,simpozije i programe, kao i manifestacije, tribine, simpozije i programe usmjerene na promociju i očuvanje kulturne baštine, u maksimalnom iznosu do 7.000,00 KM, a podnosilac zahtjeva može predložiti jedan program/projekat. Odlukom je također propisano da će se vršiti sufinansiranje realizacije manifestacije „Dani evropskog naslijeđa“, a kroz organizaciju stručnih i naučnih skupova, okruglih stolova,konferencija, izložbi i drugih događaja vezanih za kulturnu baštinu. Dalje je propisano da će navedenu manifestaciju realizirati Ministarstvo uz učešće javnih ustanova i javnog preduzeća iz resorne nadležnosti, kao i ostalih pravnih i fizičkih lica koja imaju kapacitete da svojim aktivnostima doprinesu uspješnoj organizaciji i prepoznatljivosti navedene manifestacije.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju regionalne ceste R-469 Ribnica – Banovići – Živinice – Međaš u svrhu podnošenja inicijative za prekategorizaciju ovog putnog pravca u magistralnu cestu. S tim u vezi zaduženo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona da pokrene postupak prekategorizacije regionalne ceste R-469 Ribnica – Banovići – Živinice – Dubrave-Međaš kao dijela nove prekategorisane magistralne ceste Žepče – Zavidovići – Ribnica – Banovići – Živinice – Dubrave – Međaš.

Vlada je  ovlastila ministra privrede da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, potpisuje sve akte koji će proizaći iz Partnerskog ugovora zaključenog 13.11.2020. godine u svrhu realizacije Projekta „Innovative minds for ICT smart schools“ – SMART SCHOOLS 2 („Inovativnim umom do ICT pametnih škola” – PAMETNE ŠKOLE 2), u okviru INTERREG IPA CBC Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Podsjećamo, projekat  SMART SCHOOLS 2 podrazumijeva energijsku obnovu 18 školskih  objekata na Tuzlanskom kantonu i 15 školskih objekata u Brodsko-posavskoj županiji u Hrvatskoj i ima ukupnu vrijednosti u iznosu od 3,6 miliona KM, od čega će blizu 2 miliona KM biti investirana na Tuzlanskom kantonu.

Prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U toku godine, koju je obilježila pandemija korona virusa, Zavod je, i pored izvjesnog povećanja prihoda u odnosu na prihode tokom 2019. godine, zbog utjecaja, odnosno odgovora na pandemiju korona virusa ostvario višak rashoda nad prihodima u iznosu od 5,4 miliona KM. Naime, prihodi i primici u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 256.050.232 KM, što je za 3.195.122 KM ili za 1,26% više od planiranih, a za 1,61% više u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, ukupni rashodi i kapitalni izdaci su ostvareni u iznosu od 261.460.684 KM, što je za 19.994.426 KM ili 7,10% manje od planiranih, a za 7,22% više u odnosu na prethodnu godinu.  Ono što je svakako značajno istaknuti, jeste da su sve obaveze prema zdravstvenim ustanovama, i pored svih otežavajućih faktora, u potpunosti realizirane.

Donesenim zaključkom Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da zaključe Sporazum sa Županijskom bolnicom Orašje o sufinansiranju troškova nastalih prilikom pružanja zdravstvene usluge hemodijalize za 6 pacijenata sa područja grada Gradačac, a na ime namirena nedostajućih sredstava koji nisu pokriveni sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, za period  do kraja tekuće godine.

Vlada je prihvatila i Izvještaj Izvještaj o radu JU Narodno pozorište Tuzla za 2020. godinu. Značajno za istaknuti je da je bez obzira na nesvakidašnje okolnosti, Narodno pozorište Tuzla nastavilo ostvarivati rezultate u skladu sa trendom rasta iz prethodne tri godine. Za vrijeme „lockdowna“ svoj smo rad, kao i mnoga pozorišta u svijetu, Narodno pozorište Tuzla je preselilo u online formu, gdje je putem zvaničnih profila na društvenim mrežama emitovalo svoje predstave, te u saradnji sa RTV7 i RTVTK publici donijelo predstave putem TV ekrana. Reakcije publike na projekat „Pozorište u kući” bile su izvanredne i pokazale su koliko ljudima umjetnost znači u teškim vremenima. Iako u otežanim uslovima premijerno su izvedene 4 nove predstave. Reprizno je na sopstvenoj sceni izvedeno 25 predstava na velikoj sceni i 6 predstava na gostovanjima. U zadnje tri godine Narodno pozorište Tuzla je najnagrađivanije pozorište u Bosni i Hercegovini. Trend pojavljivanja na festivalima i osvajanja nagrada nastavio se i protekle godine. Važno istaći je da je glavnina nagrada osvojena na dva najznačajnija festivala u državi, a to su Pozorišne igre u Jajcu i Pozorišni susreti u Brčkom.

Nije prihvaćen  izvještaj o radu JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Data je  saglasnost na izmjene Pravilnika o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ili cjelodnevnog boravka učenika u osnovnoj školi. U primjeni postojećeg Pravilnika pojavile pravne nedorečenosti i manjkavosti u vezi sa raspodjelom prihoda stečenih po osnovu obavljanja produženog boravka i sl., a koje otežavaju realizaciju produženog boravka u osnovnim školama, te je današnjim izmjenama predviđeno da su prihodi stečeni pružanjem usluga produženog boravka su vlastiti prihodi škole i koriste se za pokriće rashoda i izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, a prije svega se usmjeravaju na ishranu djece i plaćanje bruto plaće i naknade plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosa poslodavaca za odgajatelje i ostale zaposlenike angažovane na realizaciji produženog boravka, te ostale materijalne troškove.

Vlada je  stavila se van snage Odluku o godišnjoj ocjeni rada direktora Uprave policije, Dževada Kormana, od 30.12.2019.godine. Ovim se, na osnovu pravosnažne presude, provodi postupak u skladu sa institutom vraćanja u pređašnje stanje.

U okviru kadrovskih pitanja, utvrđen je prijedlog kandidata za imenovanje u privremeni Nadzorni odbor JP “Šume Tuzlanskog   kantona”   d.d.   Kladanj,   ispred   državnog   kapitala,   do   imenovanja   novog   Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana.

(TIP)