Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Na  sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzlem, koja je održana u črtvrtak putem informaciono-komunikacionih sistema (ZOOM aplikacije), razmatran je nacrt Zoning plana privredne zone „Poljana zapad“ u Tuzli sa Odlukom o provođenju navedenog Zoning plana.

Kolegij je prihvatio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu pribavljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle, kao i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izmještanju trase dalekovoda na lokaciji, gdje je planirana gradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.

Osim navedenog, utvrđen je i upućen ka Gradskom vijeću Tuzla tekst mišljenja u postupku donošenja Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šićki Brod-Đurđevik, dionica i podionica 2, od km 5 + 400,00 do km 11+250,00 (obilaznica Živinice) na području gradova Tuzle i Živinica. Prihvaćeno je i upućeno ka Gradskom vijeću Tuzla više odluka o davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija.

Pripremljeno je i prihvaćeno mišljenje na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave, povodom kojeg će se voditi javna rasprava na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla.

(TIP)