Skupština TK: Donesen Zakon o dopuni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK

U Tuzli je u četvrtak održana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera. Donesen je Zakon o dopuni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Dopunama je predviđeno da Tuzlanski kanton može podržati poljoprivredne proizvodnje koje su od interesa za Kanton, a koje su podržane sa federalnog nivoa u nedovoljnom obimu.

Skupština Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, sa Izmjenama i dopunama Operativnih programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za ovu godinu. Izmjenama i dopunama planirani ukupni prihodi Zavoda u 2024. godini iznose 375.714.673 KM, što je povećanje za 21.113.537 KM ili 5,95% u odnosu na prvobitno planirane prihode za ovu godinu.

Glavni razlog za donošenje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda obaveze proizašle iz kolektivnih ugovora potpisanih između Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona. Ovim ugovorima predviđeno je povećanje satnice za zaposlene u zdravstvu i povećanje koeficijenata za određene grupe zaposlenih. Također, usklađene su i pozicije prihoda i primitaka sa rashodima i izdacima za pozicije na kojima postoji potreba za dodatnim sredstvima.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. U odnosu na prvobitno planirane, prihodi i rashodi Službe za 2024. godinu su povećani za 7.905.240 KM te sada ukupno iznose 43.248.810 KM.

U pitanju su sredstva akumulirana iz ranijih godina i bit će raspoređena na mjere aktivne politike samozapošljavanja, zapošljavanja i prekvalifikacije/dokvalifikacije nezaposlenih osoba, organizovanje sajma zapošljavanja 2024. godine i preraspodjelu redovnih  administrativnih troškova.

Skupština Tuzlanskog kantona je primila k znanju Informaciju o stanju u Javnom preduzeću Radio-televizija Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na tužbu aktuelne direktorice prema JP RTV TK.

(TIP)