Razmatran prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta Grada Tuzle za period od 2025. do 2027. godine

U Gradskoj upravi Tuzle održana je sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je razmatran prijedlog Dokumenta okvirnog budžeta Grada Tuzle za period od 2025. do 2027. godine. Ovaj dokument, koji je izrađen u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, predstavlja ključni dio Srednjoročnog okvira rashoda za navedeni period.

U DOB-u su detaljno izloženi fiskalna strategija i budžetski planovi za naredne tri godine s ciljem stvaranja što bolje strateške osnove za pripremu budžeta u srednjoročnom periodu. U skladu s odredbama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, Dokument okvirnog budžeta Grada Tuzle za period 2025. – 2027. godine temelji se na smjernicama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona, makroekonomskim pokazateljima Direkcije za ekonomsko planiranje, kao i revidiranim projekcijama prihoda od poreza dostavljenim od strane JU Direkcija regionalnih cesta TK.

Služba za budžet i finansije Grada Tuzle pripremila je prijedlog DOB-a koji je na sjednici usvojen, te će služiti kao osnova za dalju pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova za fiskalnu 2025. godinu.

(TIP)