Predstavljen tekst zakona o šumama u FBiH:Poboljšanim zakonskim rješenjima do harmonizacije u oblasti šumarstva

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predstavilo je danas u Sarajevu tekst zakona o šumama u Federaciji BiH, nakon što je prošao fazu javne rasprave i u koji su, nakon izvršene analize, uvršteni određeni prijedlozi i komentari zainteresiranih strana.

U okviru konferencije “Zakonski okvir za očuvanje šuma: Izazovi i perspektive”, raspravljano je o dugoročnom upravljanju i gospodaranju šumama u Federaciji BiH, kao i o ulozi društva kroz partnerski odnos institucija i različitih nivoa vlasti, a radi očuvanja šuma kao prirodnog bogatstva.

Konferencija u Sarajevu okupila je predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, predstavnike nevladinog sektora i akademske zajednice, predstavnike privrede i sindikata koji su svojim izlaganjima doprinijeli boljem razumijevanju sadašnjih kretanja u sektoru šumarstva i potrebi usvajanja zakona o šumama u FBiH. Fokus konferencije bio je usmjeren na prezentaciju novog teksta zakona kroz analizu postojećeg zakondavanog okvira, te identifikaciji ključnih izazova i perspektiva za budućnost ovog sektora.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva Kemal Hrnjić u obraćanju učesnicima konferencije istakao je potrebu da se sektoru šumarstva pristupi na sistematičan način, kako bi se unaprijedio sektor, a da je preduslov usvajanje zakona na federalnom nivou.

– Pripremili smo sveobuhvatan, pravedan i moderan zakon o šumama. Vjerujem da dijelimo zajednički cilj, a to je što hitnije donošenje Zakona o šumama, kako bi se šumama gospodarilo na odgovoran i održiv način. Nastojimo da zakon bude rezultat širokih konsultacija s relevantnim stručnjacima, organima uprave, privrednim društvima, akademskom zajednicom, nevladinim sektorom i ostalim zainteresiranim stranama. Opredijeljeni smo za transparentan i javan rad a dokaz tome je i ova konferencija – kazao je ministar Hrnjić.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić istakao je opredijeljenost Vlade da što hitnije usvoji zakon o šumama u FBiH.

– Zakon o šumama u Federaciji BiH je nužan kako bi se uveo red i šumama upravljalo na transparentan, planski i održiv način – kazao je premijer Nikšić.

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara pozdravila je nastojanja resornog federalnog ministarstva, ali i ostalih učesnika konferencije u namjeri da se donese i usvoji novi zakon koji će omogućiti poboljšanja u sektoru sumarstva, te doprinijeti boljem razvoju Federacije BiH.

– BiH je složena zemlja podijeljenih nadležnosti i važno je poštovati iste. Zakon o šumama mora biti okvirni, donesen u skladu s ustavnom procedurom bez diranja specifičnosti i nadležnosti kantona. Također, javna rasprava mora biti široka i kompromisna i početak tog procesa je nadam se i današnja rasprava na ovoj konferenciji – kazala je predsjednica Bradara.

Na konferenciji je istaknuto kako Federacija BiH zbog nepostojanja zakona na ovoj razini vlasti, nema značajnog uticaja na rješavanje nagomilanih problema u ovoj oblasti, kao što su bespravna sječa šume i bespravno zauzimanje državnog šumskog zemljišta, smanjeni prihodi od šuma, selektivna primjena kantonalnih zakona, nepoštivanje planiranog i obaveznog ulaganja u obnovu šuma, ugrožena stabilnost šuma, kontinuirano smanjuje zaliha kvalitetne drvne mase u šumama, nepostojanje osnova za prikupljanje novih sredstava za finansiranje projekata u oblasti šumarstva, nemogućost usvajanja Šumarskog programa Federacije BiH, a samim tim i nemogućnost pristupa finansijskim sredstvima iz različitih EU fondova koja se dodjeljuju pod povoljnim uslovima.

Naznačeno je i da se u bližoj budućnosti ne mogu ostvarivati značajni benefiti u trgovini CO2 bez usvojenog zakona na nivou Federacije BiH. Zakon bi pored navedenog omogućio i pristup sredstvima iz fonda za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma koja su prikupljenja ali se ne mogu koristiti zbog nepostojanja navedenog zakona.

Učesnici konferencije istakli su i neophodnost kreiranja partnerstava između različitih institucija koje egzistiraju u ovom sektoru a koje uključuju državne institucije, lokalne zajednice, nevladine organizacije, privatni sektor i akademsku zajednicu. Glavni cilj navedenih partnerstava je postizanje ravnoteže između ekoloških, ekonomskih i socijalnih aspekata šumarstva, kako bi se dugoročno osigurala korist za sve učesnike, uključujući i zaštitu biodiverziteta, održavanje ekosistema i podršku lokalnom razvoju.

Na temelju rasprava i izlaganja, sudionici konferencije iznijeli su niz zaključaka i preporuka usmjerenih na potrebu hitnog usvajanja novog zakona o šumama u FBiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

(TIP)