Prihvaćene inicijative koje vode ka putnoj deblokadi TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata zaključke i inicijative Kantonalne privredne komore Tuzla sa Konferencije o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona koja je održana 10. i 11. juna 2024. godine u Tuzli.

Vlada TK podržava sve inicijative pokrenute na Konferenciji a tiču se sveobuhvatne rekonstrukcije i modernizacije magistralnih cesta, izgradnje nove dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Đurđevik, koja podrazumijeva obilaznicu oko Grada Živinice, izgradnja autoceste Tuzla-Brčko-Orašje (Autocesta 2) kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, izgradnje autoceste Doboj – Tuzla – Zvornik te izgradnje autoceste Tuzla – Žepče (Autocesta 3) kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd.

Vlada TK također je prihvatila zaključke u vezi sa modernizacijom I izgradnjom željeznica. U prvom redu je to rekonstrukcija, elektrifikacija i signalizacija željezničkih pruga na području TK te izrada neophodne studijsko-projektne dokumentacije s ciljem izgradnje nove željezničke pruge Vareš – Banovići – Živinice (krak do Međunarodnog aerodroma Tuzla). Tu su i subvencioniranje i vraćanje u funkciju putničkog željezničkog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona kao i inicijativa za supstituciju drumskog prijevoza željezničkim prijevozom za transport uglja nafte i naftnih derivata. Neophodnost modernizacije postojećih kapaciteta i poboljšanje tehničkih uslova MAT Dubrave kao i razvoj aerodroma za teretni avio saobraćaj sadržaj je inicijative vezane za Međunarodni aerodrom Tuzla.

Inicijative i zaključci bit će dostavljeni Skupštini Tuzlanskog kantona kao i višim nivoima vlasti u BiH. Među njima su Inicijativa Skupštini Tuzlanskog kantona za potpisivanje akta o saobraćajnoj deblokadi TK, Inicijativa Vladi Federacije BiH za povećanje izdvajanja vlastitih sredstava i kreditno zaduženje radi financiranja projekata saobraćajne deblokade TK, Inicijativa prema Vladi Federacije BiH za izradu i predstavljanje Akcionog plana realizacije projekata saobraćajne deblokade TK, Inicijativa za otvaranje Operativnih ureda JP “Autoceste Federacije BiH” i JP “Ceste Federacije BiH” u TK radi unaprjeđenja saobraćajne infrastrukture, Inicijativa za prioritetno uvrštavanje predloženih saobraćajnih trasa u Prostorni plan TK 2025-2045. godina, Inicijativa za evaluaciju i reviziju Okvirne prometne strategije Bosne i Hercegovine 2015-2030, Inicijativa za evaluaciju i reviziju Transportne strategije Federacije BiH i Okvirne Transportne Politike BiH 2015-2030, Inicijativa prema Univerzitetu u Tuzli i Ministarstvu obrazovanja i nauke TK kao i Inicijativa za osnivanje Koordinacionog tijela za praćenje realizacije zaključaka.

(TIP)