Znatno povećana sredstva za aktivne mjere zapošljavanja i samozapošljavanja u TK

Imajući u vidu da je Služba za zapošljavanje utvrdila da se akumuliranjem prenesenih sredstava iz ranijih godina, stekla mogućnost planiranja mjera aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih osoba, a pritom da se pokriju troškovi za ostvarenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i administrativni troškovi u nastupajućem mjesecu, Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i time omogućila snažnije provođenje mjera aktivnog zapošljavanja.

Ovo znači da je za naredni perioda, a u toku 2024. godine, osigurano ukupno 7 miliona KM za aktivne mjere zapošljavanja iz vlastitih sredstava službe za zapošljvanje TK. Ova sredstva bit će usmjerena u programe mjera zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u cilju lakšeg pronalaska posla. Zajedno sa sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade TK ovo će sigurno biti godina sa najvećim izdvajanjima sredstava u cilju zapošljavanja, rečeno je danas.

Ostale odluke

Vlada jedala saglasnost na tekst Aneksa I Ugovora o finansiranju Projekta prve faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla. Podsjećamo, prvobitno potpisanim ugovorom Vlada je osigurala 300.000,00 KM, a ovim aneksom omogućava se provođenje postupka po fazama, čime se jedan dio odnosi na radove, a drugi na nabavku opreme, a pri čemu ukupan iznos odobrenih sredstava ostaje nepromijenjen.

Vlada je imenovala interresornu Radnu grupu za izradu Strategije za unapređenje položaja starijih osoba u Tuzlanskom kantonu za period 2024.-2029. godina.

Kadroviranje

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Omera Zulića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže na period do šest mjeseci.

(TIP)/Foto: Ilustracija)