Vlada TK: Vidljivi rezultati rada Ureda za borbu protiv korupcije

Na sjednici u utorak Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Kako se u Informaciji navodi ukupno je u 2023. godini dostavljeno 1.957 obrazaca prijave imovine i poklona. Od toga 943 se odnose na nosioce javnih funkcija, a 1.014 obrazaca za bliske srodnike.

Kada je i pitanju 2024. godina, ukupan broj dostavljenih prijava obrazaca imovine i poklona iznosi 2300, od čega su 1.054 pojedinačne prijave nosioca javnih funkcija i 1.246 prijavni obrasci za bliske srodnike. Na ovom mjestu je bitno napomenuti da je Ured uputio 203 poziva za dostavu obrazaca za godišnju prijavu imovine, te da u tom smislu prijave još uvijek pristižu na adresu Ureda.

Do momenta podnošenja informacije Ured je pokrenuo 60 prekršajnih postupaka odnosno izdao 60 prekršajnih naloga, dok je trenutno utvrđeno činjenično stanje odnosno elementi prekršaja za još 15 nosioca javnih funkcija, te će prekršajni nalozi biti izdati i u tim predmetima. U 58 od 60 pokrenutih prekršajnih postupaka zatraženo je sudsko odlučivanje dok je u dva slučaja plaćen iznos od 5.000 KM kao 50% kazne izrečene prekršajnim nalogom.

Treba istaknuti da su svi sudski postupci koji su vođeni pred nadležnim Općinskim sudovima završeni u korist Ureda, odnosno okrivljeni nosioci javnih funkcija su oglašeni odgovornim.

Također, kada je u pitanju kontrolni postupak Ureda, u toku 2023. godine prikupljene su isprave i dokaze o vlasništvu nad imovinom koja je predmet kontrole za 40 nosioca javnih funkcije i njihove bliske srodnike, te je u toku analiza prikupljene dokumentacije u svrhu okončanja postupka kontrole. Zaključak vidljiv iz provedene kontrole prijava imovine gore navedenih 40 nosioca javnih funkcija jeste da nije uočeno značajnije odstupanje od prijavljene imovine, uz napomenu da postoji jedan dio nekretnina koji je prijavljen, a da za iste ne postoje relevantne isprave, u smislu dokaza o vlasništvu kojima raspolažu zemljišno knjižni uredi općinskih sudova, te da se u tom slučaju radi o vanknjižnom vlasništvu koje nije relevantno za postupanje Ureda.

Pored završene faze kontrole podataka o imovini nosioca javnih funkcija za 2023. godinu, Ured je donio Plan kontrole podataka o imovini nosioca javnih funkcija 2024.godinu i sačinio popis subjekata kontrole koji obuhvata 200 nosioca javnih funkcija, za koje će izvršiti kontrolu tokom 2024. godine.

Podsjećamo, Zakonom o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, između ostalog, jasno je definisana obaveza nosilaca javnih funkcija da prijave imovinu i prihode, te sa druge strane pravo Ureda da vrši kontrolu navedenog prijavljivanja, traži ispravke ili dopune prijave, te u konačnici pokreće prekršajni postupak ili ako prekršaj propisanih obaveza iz Zakona sadrži obilježja krivičnog djela, podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Uređenje muzejske djelatnosti u skladu na moderan i savremen način

Utvrđen jr prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti. Ovim zakonom se propisuju uslovi i način obavljanja muzejske djelatnosti od značaja za Tuzlanski kanton, gradove i općine na području Kantona, vrste muzeja i uslovi za njihovo osnivanje, koordinacija rada muzeja i matična muzejska djelatnost, stručna zvanja u muzejskoj djelatnosti, nadzor nad zakonitošću rada muzeja, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske djelatnosti.

Novim zakonom rješavaju se brojni problemi koji su nastali kao posljedica zastarjelosti postojećeg zakonskog rješenja. Naime postojeći zakon ne uređuje brojna pitanja koja su od značaja za rad muzeja i za primjenu dobre prakse iz svjetske muzeologije. On nije usklađen ni sa tehničko-tehnološkim razvojem, te je imajući u vidu proces digitalizacije muzejskog materijala, te niz strukovnih i tehnoloških promjena u obavljanju muzejske djelatnosti, proizašla je potreba za uvođenjem novih zakonskih odredbi.

Imajući u vidu potrebu sistemskog uređenja svake pojedinačne oblasti zaštite kulturnih dobara shodno njihovim specifičnostima, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturne baštine donošenjem novog propisa uređuje se i sistem zaštite muzejskog materijala kao vrste pokretnih kulturnih dobara i muzejske dokumentacije, uslovi i način obavljanja muzejske djelatnosti i njena struktura, korištenje muzejskog materijala, organizacija, nadležnost i djelatnost muzeja u Tuzlanskom kantonu, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje muzejske djelatnosti.

Povećanje sredstava za stipendije i nagrade u oblasti sporta

Vlada je utvrdila kriterije za dodjelu kantonalne nagrade, priznanja i stipendija za sport za 2024.godinu u Tuzlanskom kantonu. Osim kriterija, određene su i osobe kojima se dodjeljuju nagrade i stipendije, sportski rezultati za koje se dodjeljuju nagrade i stipendije, postupak, način dodjeljivanja i iznos nagrada i stipendija za ostvarene sportske rezultate, sa ciljem da poticajno i selektivno utiču na razvoj sporta i sportskih dostignuća na području Kantona.

Odlukom je predviđeno nagrađivanje i stipendiranje sportista koji su ostvarili vrhunske, zapažene i perspektivne sportske rezultate, te je predviđeno nagrađivanje školskih sportskih rezultata na zvaničnim školskim takmičenjima organizovanim na području Tuzlanskog kantona i na području Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovu vrstu nagrada u oblasti sporta Vlada Tuzlanskog kantona budžetom je planirala sredstva u ukupnom iznosu od 140.000 KM, što je za 30.000 KM više nego što je to bio slučaj prošle godine.

(TIP)