VSTV BiH: Funkcioniranje pravosudnog sistema u BiH dovedeno u pitanje

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je na sjednici koja je održana 15. i 16. maja usvojilo Inicijativu za usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o VSTV-u BiH, koja će danas biti upućena Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.  

Usvojenom Inicijativom se želi ukloniti rizik da se zbog nemogućnosti implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH koji je stupio na snagu u septembru 2023. godine, uruši efikasnost i kvalitet rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kao i funkcioniranje VSTV-a BiH kao krovne pravosudne institucije.

Naime, novousvojenim Zakonom je predviđeno osnivanje Odjela za provođenje postupka po izvještajima te je VSTV BiH preduzeo sve aktivnosti iz vlastite nadležnosti za sticanje uslova za početak funkcioniranja ovog Odjela. Tako je blagovremeno usvojio Pravilnik u vezi sa izvještavanjem o imovini i interesima, izmijenio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u VSTV-u BiH te inicirao popunjavanje Odjela za provođenje postupka po izvještajima prema nadležnim tijelima.

S druge strane, i pored brojnih urgencija od VSTV-a BiH, zakonodavna i izvršna vlast, još uvijek, nije obezbijedila finansijska sredstava za početak rada navedenog Odjela.  

Za posljedicu imamo da sva imenovanja sudija i tužilaca, koja VSTV BiH vrši, nisu efektivna te da je funkcioniranje cjelokupnog pravosudnog sistema dovedeno u pitanje. Odredbe novousvojenog Zakona su propisale obaveznim provjere izvještaja o imovini i interesima sudija i tužilaca prije njihovog preuzimanja dužnosti, koje bi obavljao Odjel koji još nije počeo sa radom jer, kako je naglašeno, nisu osigurana finansijska sredstva za početak njegovog rada, a što je uslov za podnošenje zahtjeva Agenciji za državnu službu BiH (ADS) za raspisivanje konkursa, saopćeno je iz VSTV-a.

Štaviše, navedeni problem dodatno ugrožava i funkcionisanje samog VSTV-a BiH budući da članovi Vijeća koji su imenovani i čije imenovanje predstoji u narednom periodu, ne mogu i neće moći preuzeti funkciju u Vijeću, jer nisu prošli provjere izvještaja o imovini i interesima u skladu sa navedenim odredbama novousvojenog Zakona.

Tako u februaru 2025. godine, dakle za samo osam mjeseci, VSTV BiH neće imati kvorum za rad. Naime, i u slučaju da se, primjera radi, u ponedjeljak naredne sedmice osiguraju neophodna finansijska sredstava, proces zapošljavanja i sigurnosne provjere osoblja za rad u navedenom Odjelu neće biti moguće obaviti u roku od osam mjeseci, navode iz VSTV-a.

Podsjećaju da konkurs traje 30 dana, nakon čega se provodi konkursna procedura pred ADS-om uz učešće međunarodnih eksperata, te po završetku navedene procedure slijedi provjera pred Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH.  

Svjesni problema, u više navrata smo se obraćali izvršnoj i zakonodavnoj vlasti sa inicijativama, urgencijama, dopisima, kojima je traženo odgađanje početka primjene odredaba o obaveznoj provjeri izvještaja o imovini i interesima do osiguranja finansijskih sredstava za početak rada navedenog Odjela, ali ni nakon višemjesečnih napora finansijska sredstva nisu osigurana, poručuju iz VSTV-a.

Navode da njihov finalni pokušaj sprečavanja kolapsa pravosudnog sistema i funkcionisanja VSTV-a BiH, predstavlja Inicijativa za izmjenu Zakona o VSTV-u BiH koju su usvojili tokom drugog dana sjednice i koja će biti upućena Ministarstvu pravde BiH.

– U ovoj Inicijativi su predložena rješenja koja omogućavaju nesmetano funkcionisanje VSTV-a BiH u narednom periodu, te efikasan rad pravosuđa BiH do uspostave Odjela za provođenje postupka po izvještajima, zato pozivamo predstavnike izvršene i zakonodavne vlasti da, čim prije, usvoje izmjene Zakona o VSTV-u BiH predložene u Inicijativi. Prioritetno, pozivamo izvršnu i zakonodavnu vlast da u najkraćem mogućem roku odobre potrebna finansijska sredstva za početak rada Odjela, kroz dva moguća modaliteta, odnosno usvajanjem budžeta institucija Bosne i Hercegovine ili donošenjem odluke o odobrenju dodatnog zapošljavanja u skladu sa procedurom koju smo pokrenuli pred Vijećem ministara BiH, saopćeno je iz VSTV-a. 

(TIP/Foto: BIRN BiH)