Deset miliona KM za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda u Tuzli

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2024. godinu ovom ministarstvu u okviru Kapitalnih transfera javnim preduzećima za realizaciju Projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda – grad Tuzla u iznosu od deset miliona KM.

Cilj ovog programa je da Centralno grijanje d.d. Tuzla, sa planiranom finansijskom pomoći od deset miliona KM, realizuje rekonstrukciju prve faze magistralnog vrelovoda, koja obuhvata dionicu između ograde TE Tuzla i komore Siporeks. Izgradnjom i rekonstrukcijom magistralnog vrelovoda bi se, navodi se u Programu, ostvario fukcionalni cilj povećanja zapremine ukupnog sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla kojim bi se na pomenutoj dionici omogućilo širenje mreže daljinskog grijanja na naselja koja trenutno nisu spojena na sistem (Hudeč, Moluhe i drugih). Dodatno bi se omogućilo rad pumpi mrežne vode sa značajno nižim pritiscima čime bi se direktno smanjila potrošnja električne energije. Istaknuto je i da se realizacijom ovog projekta smanjuje aerozagađenje u Tuzli, produžuje vijek trajanja sistema, te povećava energetska efikasnost sistema daljinskog grijanja. Korisnik sredstava po ovom Programu je Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Donesena odluka propisuje i da će se sredstva koja Federacija BiH uloži po ovom programu knjižiti kao povećanje kapitala Grada Tuzla. Istovremeno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, Centralno grijanje d.d. Tuzla i Grad Tuzla su, svako u okviru svoje nadležnosti, zaduženi za realizaciju ove odluke.

Danas je data i prethodna saglasnost za zaključivanje Ugovora o dodjeli grant sredstava između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Centralnog grijanja d.d. Tuzla, a za potpisivanje ovog ugovora ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

(TIP)