Vlada TK o uslovima i načinu korištenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva

Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak prihvatila Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice na Inicijativu Gradskog vijeća Tuzla za izmjenu dopunu i Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. U Mišljenju se ističe da navedenu inicijativu u ovom momentu nije moguće realizirati uzimajući u obzir obim prijedloga za izmjenu i dopunu Zakona, njihov eventualni uticaj, kao i ne postojanje stava drugih jedinica lokalne samouprave i organa i institucija na koje se ovaj Zakon direktno primjenjuje.

U cilju uvrštavanja direktora Uprave policije, kao i policijskih službenika kao nosilaca prava korištenja službenog vozila, te propisivanja izuzetaka od primjene Uredbe u dijelu koji se odnosi na obilježavanje vozila, jer policijska vozila imaju poseban način obilježavanja, Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o uslovima i načinu korištenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u kantonalnim organima.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za poziciju jednog člana upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iz reda poslodavaca.

Također, Vlada je prihvatila tekstove protokola o pregovorima sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Vlada je formirala interresornu Radnu grupu za izradu ažurirane Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona.

(TIP)