Vlada TK: Predložene mjere za poboljšanje stanja u oblasti obrazovanja

Na sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je u petak  prihvatila Informaciju o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.

Informacija predlaže opće mjere, razvrstane u kratkoročne i dugoročne, razvrstane po resornim nadležnostima, a očekuje se da će prilikom njihove realizacije dolaziti i do raznih zaključaka u smislu potrebe za provođenjem i drugih mjera koje sada nisu mogle biti predložene. Također, Informacija predviđa i rokove za provođenje predloženih mjera. Radan grupa je stava da postoje prioritetne mjere koje je neophodno provesti do početka školske 2023/2024. godine, a radi se o mjerama uspostave fizičkog i tehničkog obezbjeđenja školskih objekata (video nadzor). S tim u vezi Ministarstvo obrazovanja i nauke treba što prije Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona predložiti izmjene postojećih zakona u smislu stvaranja pravnog osnova za realizaciju ovih mjera. Također, Ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da odmah poduzme radnje i aktivnosti u cilju realizacije mjere jačanja kontrole/nadzora ulaska i izlaska u objekte škole, stvaranjem pravnog osnova za uspostavljanje  fizičkog i tehničkog obezbjeđenja školskih objekata. Ovu mjeru je neophodno realizovati do početka školske 2023/2024. godine, a u tom smislu je i Vlada Tuzlanskog kantona poduzela određene radnje u cilju obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava.

Evidentno je da su neke od mjera predložene istovremeno iz različitih resora, a što ukazuje da su to izuzetno važne mjere, jer su se kao takve nametnule svim sudionicima procesa. Jedna od takvih mjera je i formiranje interresornih stručnih/mobilnih timova na području općina/gradova koji bi radili na prevenciji vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije, a sastojali bi se od predstavnika obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, policije i slično. Predlaganje ovakve mjere od strane svih sudionika jasno podcrtava porast svijesti o potrebi međusektorskog djelovanja, odnosno da nije dovoljno da svaki resor djeluje unutar svojih nadležnosti, nego je potrebno da se konačno ostvari sinergija u djelovanju radu postizanja boljih efekata. Da bi se formirali ovakvi timovi neophodno je obezbijediti odgovarajući pravni osnov, a što može biti složeno pitanje jer se radi o različitim resorima sa različitim propisima. Pored toga, za nadzor nad radom ovakvih timova, kao i za pružanje adekvatne pomoći i podrške istim, potrebno je odrediti i tijelo koje će imati nadzornu i koordinirajuću ulogu. Imajući trenutno stanje u društvu, formiranju ovakvih timova je potrebno pristupiti što prije, a ova mjera treba da ima kontinuirani karakter, jer jedino na takav način može ostvariti svoju svrhu, navodi se u Informaciji.

Skoro 2,2 miliona KM za sanaciju šteta na regionalnoj putnoj infrastrukturi u TK

Zbog prirodne nesreće na području Tuzlanskog kantona, izazvane nedavnim poplavama, a koje su pokrenule i brojna klizišta, te oštetile određene dionice regionalnih cesta, zapušile ili uništile odvodne kanale, a u cilju otklanjanja nastalih oštećenja Vlada TK je  dala saglasnost na Izmjene i dopune Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2023. godinu. Ovim izmjenama projekti koji su bili planirani, a za koje postoji velika vjerovatnoća da se neće moći raditi zbog problema u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa i pribavljanju potrebne dokumentacije, su zamijenjeni projektima neophodne sanacije dionica oštećenih navedenim poplavama.

Bolja iskorištenost planiranih sredstava i proširenje obuhvata socijalne zaštite

Vlada je  utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Nakon detaljno sačinjene analize prava koja ostvaruju nezaposlene i zaposlene majke porodilje, utvrđeno je da je opravdano ukidanje prava na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke-dojilje, budući da je prethodnim izmjenama Zakona zaposlenim majkama porodiljama omogućeno da, pored naknade umjesto plaće, ostvaruju pravo na dodatnu novčanu pomoć dok su na porodiljskom odsustvu, kao što je i nezaposlenim majkama porodiljama omogućeno da ostvaruju pravo na novčanu pomoć i pravo na dodatnu novčanu pomoć, odnosno da ostvaruju mjesečna primanja u iznosu od 996,00 KM najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Također izmjenama zakona se dosadašnji termin „djeca“ zamjenjuje terminom „lica sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju“, čime se omogućava da ove osobe, bez obzira na godine starosti, nastave konzumirati prava na subvenciju troškova prijevoza. Ovo pravo konzumirali su učenici i studenti iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, bez roditeljskog staranja koji su na hraniteljstvu, oboljeli od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti, kao i djeca i lica ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Osim navedenog ovim se vrši i raspodjela rebalansom budžeta dodatno osiguranih 300.000 KM za novčanu pomoć licima sa smetnja u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Nastavak uspješne saradnje sa prekograničnim partnerima

U svrhu finaliziranja aplikacije za Projekat „SMART STEP“, a kojim bi se apliciralo na Prvi objavljeni poziv u okviru EU/IPA INTERREG CBC Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021-2027., Vlada je danas dala saglasnosti na Izjavu projektnog partnera,  Pred-ugovor o partnerstvu između projektnih partnera Udruženja Centar za razvoj i podršku Tuzla, Vlade Tuzlanskog kantona, Sveučilišta u Slavonskom Brodu (Hrvatska) i Brodsko-posavske županije (Hrvatska) i ovlastila premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, potpiše navedene dokumente. Projekat “SMART STEP” ima za svrhu jačanje institucionalnih, prostornih i ljudskih kapaciteta za energetsku tranziciju privrede. Uz niz edukativnih procesa i prekograničnih susreta aktivnosti trebaju biti realizirane u okviru novih centara za energetsku tranziciju pri dva javna univerziteta (Sveučilište u Slavonskom Brodu – Strojarski fakultet i Univerzitet u Tuzli – Mašinski fakultet). Navedeni centri zahtijevaju infrastrukturne zahvate, energetsku obnovu i opremanje na postojećim zgradama predmetnih fakulteta. Predmet tih radova bi u Tuzlanskom kantonu bila zgrada Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta u okviru Kampusa Univerziteta u Tuzli. U kontekstu institucionalnog jačanja kapaciteta, planirana je izrada smjernica ili strategija/akcionih planova za energetsku tranziciju privrede, koje će biti temeljene na inovativnom istraživanju koje će se također provoditi u projektu među poslovnim subjektima BPŽ-a i TK-a. Privredni sektori BPŽ-a i TK-a u tom slučaju predstavljaju pilot područja za pripremu smjernica/strategija energetske tranzicije preduzeća u obje države. Navedene smjernice/strategije uz navedeno istraživanje, koje se provodi po prvi puta i za što je potrebno uključivanje oba univerziteta, trebaju biti osnova efektivnije podrške privredi u energetskoj tranziciji od strane različitih nivoa vlasti, navodi se u obrazloženju današnjih odluka.

Strateška usmjerenja zaštite okoliša i upravljanja otpadom

Vlada je utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona proslijedila na dalje postupanje prijedloge Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona  za period 2023-2028. godina i Kantonalnog plana upravljanja otpadom 2023 – 2028 za Tuzlanski kanton.

Kantonalni plan zaštite okoliša, naslanjajući se na strateške dokumente višeg reda, određuje strateški pravac u kome kanton trebaju planirati zaštitu okoliša. Svrha njegove izrade je dvostruka, s jedne strane da na jednom mjestu objedini, analizira i strukturirano prezentira podatke i ocjenu stanja okoliša, a s druge strane da obezbijedi osnov za planiranje i provedbu mjera zaštite okoliša na području Tuzlanskog kantona.

S druge strane Kantonalni plan upravljanja otpadom je operativni plan s opisima postojećeg sistema za upravljanje otpadom na nivou kantona (npr. sistem skupljanja otpada, postrojenja za obradu, i dr.), te mjerama koje teže poboljšanju postojećeg sistema kako bi se dosegli strateški ciljevi iz dokumenata višeg reda (Federalne strategije zaštite okoliša, Federalnog plana upravljanja otpadom) i usklađenost s domaćom i EU legislativom iz ovog područja. Za razliku od Nacionalnog i entitetskih planova upravljanja otpadom, koji su uglavnom strateškog karaktera, s utvrđenim ciljevima, Kantonalni plan, pored ovih elemenata je još i akcijski orijentisan. Osnovni cilj izrade plana upravljanja otpadom je pregled vrsta (tokova) otpada i opcija tretmana otpada. Osim toga, Plan analizira i načine za njihovo upravljanje i predviđa potrebne kapacitete sistema za sakupljanja i tretman otpada. Kantonalni plan, kao odgovarajući regionalni razvojni program, pomoći će u procjeni problema upravljanja otpadom, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u svrhu poboljšanja upravljanja otpadom. Primarni cilj uključuje izgradnju partnerstva između različitih interesnih grupa (kantonalnih, gradskih i općinskih organa vlasti, privrednih subjekata, javnih ustanova, javnih preduzeća, obrazovnih i zdravstvenih institucija, NVO-a i šire javnosti), njihovu saradnju pri određivanju prioriteta i rješavanju problema upravljanja otpadom, kao i unapređenju transparentnosti i kvaliteta u procesu donošenja odluka po pitanju upravljanja otpadom.

(TIP)