Vlada TK imenovala Radnu grupu za analizu i prevenciju maloljetničke delikvencije

Kao nastavak slijeda događanja u vezi sa incidentom u Javnoj ustanovi Osnovna škola “Lukavac Grad” Lukavac 14. juna 2023. godine Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj vanrednoj sjednici imenovala interresornu Radnu grupu za analiziranje stanja i pripremu dokumenata i akta s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama. Istovremeno sa Radnom grupom, na čijem je čelu predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Denis Fejzić, imenovani su i njihovi zamjenici kako bi bio održan kontinuitet u radu i pripremi dokumenata i akata čiji je cilj prevencija delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.

Zadatak multidisciplinarne grupe stručnjaka je da u roku od 30 dana provede sveobuhvatnu analizu s ciljem detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova te Vladi TK dostave informacije sa odgovorajućim prijedlogom dokumenata i akata na razmatranje i dalje postupanje, koji će biti proslijeđeni u dalju skupštinsku proceduru.

Kao osnova za djelovanje bit će mjere iz Informacije u vezi sa pucnjavom i ranjavanjem nastavnika u JU “Lukavac Grad” Lukavac koju su prethodno sačinila Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak a uzimajući u obzir i sve prijedloge i sugestije koje su iznijeli poslanici o ovoj temi na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Radna grupa će po ukazanoj potrebi zatražiti pomoć ili učešće u radu svih onih subjekata za koje procijeni da je njihova pomoć ili učešće neophodno i svrsishodno. Također će po potrebi biti imenovani i dodatni članovi radne grupe.

(TIP)