Vlada FBiH dala saglasnost za energetsku dozvolu za izgradnju fotonaponske elektrane u Banovićima

Vlada Federacije BiH u četvrtak je u Mostaru usvojila informacije i dala prethodne suglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola gospodarskom društvu JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo za izgradnju dviju fotonaponskih elektrana na području Banovića i Breze.

Riječ je o fotonaponskoj elektrani Banovići Selo, instalirane nazivne snage 8,36 MW, odobrene snage priključenja 8,36 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 12,5 GWh, koja se planira graditi na lokalitetu rekultiviranog odlagališta površinskog kopa Rudnika mrkog uglja Banovići.

Na lokalitetu završenog odlagališta površinskog kopa Rudnika mrkog uglja Breza planirana je izgradnja fotonaponske elektrane Gornja Breza, instalirane nazivne snage 15 MW, odobrene snage priključenja 15 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 21,9 GWh.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

U informacijama je, između ostalog, navedeno da bi se izgradnjom fotonaponskih elektrana Banovići Selo i Gornja Breza, pored prihoda, ostvarilo i smanjenje emisija CO2 u proizvodnom portfoliju JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo u iznosu većem od 300.00 t CO2, odnosno 500.000 t CO2, računajući koeficijent emisije TE JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo. Također, ovim konceptom ostvarile bi se i uštede na emisijama polutanata SO2, NOx i čvrstih čestica.

Implementacijom projekta iskoristile bi se raspoložive rudničke površine, stvorili uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta i angažman domaćih resursa kod izgradnje objekta. Benefit je i diverzifikacija djelatnosti u okviru Koncerna JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, te povećanje proizvodnje električne energije na bazi obnovljivih izvora energije u proizvodnom portfoliju JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo.

Sve navedeno je u skladu sa strateškim i normativnim dokumentima kako na državnom, tako i na razini JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo. Implementacija projekta dodatno bi doprinijela razvoju lokalne zajednice, priopćeno je iz Ureda Vade Federacije BiH za odnose s javnošću.

(TIP)