Senat UNSA: Poništeno akademsko zvanje Sebiji Izetbegović

Senat Univerziteta u Sarajevu održao je u ponedjeljak vanrednu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda – razmatranje analize komisije na osnovu prikupljene dokumentacije provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu i Medicinskom fakultetu profesorice Sebije Izetbegović.

Kako je kazao Rifat Škrijelj, Senat UNSA je razmatrajući analizu komisije vezano za provjeru i vjerodostojnosti postplomskog studija Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na današnjoj sjednici donio odluku da se zadužuje reketor UNSA da donese rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata iz 1998. godine na ime Izetbegović Sebija, a koja je radila  magistarski rad na temu temi Ishrane trudnica na incidenciju malformacije malorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu i time stekla stepen magistar nauke.

Video: Faktor

“Iz razloga što imenova nije ispunila sve obaveze na postiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome magistra, odnosno nije ispunila propisane uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog naživa magisitra nauka”, kazao je Škrijelj.

Kako je rečeno, zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis.

“Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija”, kazao je rektor UNSA.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

Za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest.

Generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović najavila je da će danas podnijeti krivične prijave “za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora UNSA” protiv više osoba.

(TIP/Izvor: N1)