Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću prof. dr. Zorana Tomića prvi takav u svijetu

Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću (Enciclopedic Public Relations Dictionary) autora prof. dr. Zorana Tomića izišao je iz tiska. Prvi je to enciklopedijski rječnik s područja odnosa s javnošću u svijetu.

Naime, do danas niti jedan autor ili grupa autora u svijetu nisu izradili sveobuhvatni rječnik koji bi standardizirao pojmovi profesije odnosa s javnošću. Stoga je činjenica kako je ovo prvi rječnik odnosa s javnošću u svijetu i to mu daje posebnu važnost, ali i specifičnu profesionalnu težinu, saopćio je nakladnik.

U uvodu Enciklopedijskog rječnika odnosa s javnošću prof. Tomić ističe kako bi se shvatila specifična znanstvena težina ovog svjetskog djela važno je ukazati na možda ključnu činjenicu: „Danas u svijetu nema ‘pravog’ rječnika odnosa s javnošću. Osamdesetih godina prošlog stoljeća (1983.) F. Jafkins napisao je Dictionary of Marketing, Advertising & Public Relations. Uvidom u taj rječnik evidentno je da ni deset posto pojmova nije s područja odnosa s javnošću, pa se on teško može smatrati rječnikom odnosa s javnošću. Pretražujući i tragajući za referentnim djelom, naišao sam na nekoliko kraćih online pojmovnika koji nikako, prema standardima UNESCO-a, ne ulaze u kategoriju knjige. Nedostatak „svjetskog“ rječnika pokušao sam nadoknaditi konzultiranjem američke Encyclopedia of Public Relations (ur. R. L. Heath, 2005.) i britanske Te International Encyclopedia of Communication (Oxford University Press, 1989.) enciklopedije te više priručnika i drugih djela s područja odnosa s javnošću i komunikacije.“

Red. prof. dr. sc. Ratko Zelenika, vodeći hrvatski metodolog, autor više od desetak znanstvenih knjiga, u Pogovoru ističe kako prof. dr. sc. Zoran Tomić više od dvadeset godina veoma intenzivno istražuje i proučava aktualne probleme i fenomene odnosa s javnošću, i to u najširem smislu i u svjetskim razmjerima. O tome je rezultate temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja objavio u više od stotinu znanstvenih i znanstvenostručnih djela.

„Kao izvrstan i internacionalni znalac i ekspert univerzalnih i specifičnih/specijalističkih odnosa s javnošću, prof. dr. sc. Zoran Tomić svojim je kapitalnim djelom Odnosi s javnošću – Teorija i praksa (2016.), a napose Enciklopedijskim rječnikom odnosa s javnošću (2023.), ponudio aktualna i kvalitetna znanja, saznanja, načela, pravila, zakonitosti, pojmova … svim aktivnim sudionicima u mikro-, makro- i globalnim univerzalnim i specifičnim/specijalističkim industrijama odnosa s javnošću. Realno je očekivati da će navedena objavljena djela prof. dr. sc. Zorana Tomića izravno i pozitivno utjecati na ekspanziju znanja, vještina i kompetencija o odnosima s javnošću u obrazovanju, znanosti, gospodarstvu i društvu, i ne samo u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj“, naglašava prof. Zelenika te dodaje kako je prof. Tomić prilikom kreiranja, koncipiranja, istraživanja i dizajniranja riječi, natuknica i kratica, u Enciklopedijskom rječniku odnosa s javnošću u odgovarajućim kombinacijama upotrebljavane su znanstvene metode: metode analize i sinteze, induktivne i deduktivne metode, metode apstrakcije i konkretizacije, metode dokazivanja i opovrgavanja, empirijske metode, komparativne metode, deskriptivne metode i metode kompilacije.

O razlozima pokretanja ovako zahtjevnog znanstvenog projekta, u uvodniku prof. Tomić ističe činjenicu kako više od dvadeset godina intenzivno proučava, analizira, ocjenjuje aktualne teorijske i praktične probleme i fenomene odnosa s javnošću. „Proučio sam više od dvije tisuće aktualnih bibliografskih jedinica o odnosima s javnošću, i to najpoznatijih svjetskih znanstvenika. Spoznao sam, uz ostalo, da su odnosi s javnošću znanstveno zasnovani na mnogobrojnim načelima, pravilima, zakonitostima… implicitnih, eksplicitnih, disciplinarnih, interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, pluridisciplinarnih i transdisciplinarnih znanosti i umjetnosti. Također, spoznao sam da se posebnosti odnosa s javnošću općenito, a osobito mnogobrojnih, više i/ili manje, afirmiranih funkcionalnih vrsta odnosa s javnošću mogu promišljati, razumjeti, interpretirati… samo ako se izvrsno znaju relevantne značajke više tisuća pojmova s pretežitim elementima i komponentama univerzalnih i specifičnih/specijalističkih odnosa s javnošću. Naime, u gotovo stogodišnjem životnom vijeku odnosi s javnošću, kao monoznanstvena disciplina, razvijali su se, modificirali, afirmirali, verificirali i transformirali u globalno poznatu i priznatu višedisciplinarnu znanost, odnosno u interdisciplinarnu, multidisciplinarnu, pluridisciplinarnu i transdisciplinarnu znanost i umjetnost“, piše prof. Tomić te naglašava da je projekt izrade Rječnika trajao dvanaest godina.

Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću sadrži više od 3.000 pojmova i sintetizira svu interdisciplinarnost profesije odnosa s javnošću. Dominantna područja obrade su informacijsko komunikacijske znanosti s posebnim naglaskom na komunikologiju, novinarstvo i masovne medije, zatim ekonomske znanosti naglašeno grane menadžmenta i marketinga, zatim sociološke i politološke znanosti, psihologije pa sve do općih pojmova i njihovih značenja.

Po svoj sadržaju i značenju Enciklopedijski rječnik odnosa s javnošću namijenjen je prije svega profesionalcima i praktičarima u struci odnosa s javnošću, zatim studentima informacijskih i komunikacijskih studija s posebnim naglaskom na studije odnosa s javnošću, menadžerima i svim dionicima komunikacijskog menadžmenta, ali i svim drugim osobama koji sudjeluju u komunikaciji s javnošću provodeći svoje profesionalne, ali i osobne komunikacijske zadaće i ciljeve.

Zbog osjetljivosti projekta i naglašene interdisciplinarnosti autor je angažirao značajan broj recenzenata sve redom uglednih znanstvenika i lidera na svojim znanstvenim područjima. Recenzije potpisuju: dr. sc. Sanja Bijakšić, dr. sc. Aleksandar Bogdanić, dr. sc. Nenad Brkić, dr. sc. Nino Ćorić, dr. sc. Damir Jugo, dr. sc. Igor Kanižaj, dr. sc. Zdenko Klepić, dr. sc. Milica Kostić Stanković, dr. sc. Najil Kurtić, dr. sc. Damir Kukić, dr. sc. Danijel Labaš, dr. sc. Pero Maldini, dr. sc. Ilija Musa, dr. sc. Đorđe Obradović, dr. sc. Marijan Primorac, dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić, dr. sc. Miro Radalj, dr. sc. Božo Skoko, dr. sc. Iko Skoko, dr. sc. Besim Spahić, dr. sc. Ana Tkalac Verčić, dr. sc. Ivan Tanta, dr. sc. Miroslav Vasilj i dr. sc. Ratko Zelenika. Pored navedenih recenzenata jedan značajan broj znanstvenika je analizirao rječnik i dao svoje sugestije i njima autor u rječniku posebno zahvaljuje.

Treba istaknuti da je svaki od navedenih pojmova preveden i na engleski jezik što bitno doprinosi svjetskoj standardizaciji profesije koja se na našim područjima razvija početkom ovog stoljeća. Nakladnici Enciklopedijskog rječnika odnosa s javnošću su Sveučilište u Mostaru i izdavačka kuća Synopsis iz Zagreba i Sarajeva.

Prof. dr. sc. Zoran Tomić redoviti je član Europske akademije znanosti i umjetnosti i redoviti profesor na Sveučilištu u Mostaru. Autor je više od 20 znanstvenih knjiga, sveučilišnih udžbenika i poglavlja u knjigama. Objavio je više od 90 znanstveno-stručnih radova. Sudjelovao je i izlagao na više od 100 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija. S područja odnosa s javnošću autor je tri znanstvene knjige/monografije (udžbenika): Odnosi s javnošću – Teorija i praksa, II. izdanje, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2016.; Politički odnosi s javnošću, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2017. i  Odnosi s javnošću – Teorije i modeli, Synopsis ‒ Mostar, 2013. Član je tijela akademskih institucija u BiH i Europi. Dobitnik brojnih nagrada i priznanja za znanstveni rad.

(TIP/Izvor: Fena)