Kolegij gradonačelnika Tuzle: Analiza rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, razmatran nacrt sistema javnog linijskog prevoza na području grada

Na sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle, koja je održana u srijedu, prisutni su se upoznali sa Tehno-ekonomskom analizom rekonstrukcije magistralnog vrelovoda kao dijela sistema daljinskog grijanja grada Tuzle. Razmatran je nacrt Odluke o uslovima i načinu organiziranja  linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle. Također, razmatrani su prijedlozi Zoning plana zone rekreacije „Stara Majevica” i „Zeleni kamen” u Tuzli.

“Obzirom da je ovaj materijal dao tri moguće varijante proširenja kapaciteta snadbijevanja grada Tuzle toplotnom energijom i stvaranja za kvalitetnu dalju energetsku tranziciju i širenje mreže daljinskog grijanja, nametnula se kao najprihvatljivija treća varijanta, koju ćemo predložiti Gradskom vijeću, kako bi se mogli realizovati naredni koraci u realizaciji ove aktivnosti. Ovdje govorimo o povećanju kapaciteta magistralnog vrelovoda, koji ide od Termoelektrane Tuzla prema lokaciji stare Livnice, gdje ćemo na ovakav način, mogu reći, svakim metrom izgradnje, povećati kapacitet i omogućiti dalje kvalitetno širenje mreže centralnog grijanja˝, kazao je vršioc dužnosti gradonačelnika Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić.

Prema njegovim riječima, sve ovo će uveliko korespondirati i sa svim planovima energetske tranzicije i smanjenja emisije CO2 i SO2 u zrak.

˝Bez obzira što smo već prepoznati kao najbolji u ovom polju, u BiH i regiji, i na ovakav način mi gradimo još bolju budućnost. Trenutni magistralni vrelovod izgrađen je prije tridesetčetiri godine i stekli su se uslovi za njegovo proširenje i izgradnju novog, čime nastojimo stvoriti preduslove za nekoliko narednih decenija nesmetanog i kvalitetnijeg grijanja građana.Neke od prednosti realizacije ovog projekta su korištenje postojeće trase magistralnog vrelovoda, primjetno poboljšanje parametara nakon svake faze rekonstrukcije, korištenje najboljih raspoloživih tehnologija za sistem daljinskog grijanja, smanjenje toplotnih gubitaka prilikom transporta vrele vode, nema troškova tekućeg održavanja, potpuni monitoring i praćenje curenja na vrelovodu, jednostavnija tehnologija izvođenja radova i mogućnost apliciranja za sufinansiranje projekta”, istakao je Lugavić.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran je nacrt Odluke o uslovima i načinu organiziranja  linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle.

“Ova odluka je krucijalna za rješavanje problematike vezane za sistem javnog linijskog prevoza na području grada Tuzle. Kroz razgovore sa našim sugrađanima, došli smo do zaključka i u situaciju da u hitnu proceduru moramo staviti jednu ovakvu odluku. Ovim putem zahvaljujem se uposlenicima nadležne službe koji su vrijedno radili na izradi i tome da ona ugleda svjetlo dana. Odluka će biti spremna u formi nacrta i biće upućena da bude razmatrana na narednoj sjednici Gradskog vijeća. Time ćemo učiniti prvi korak ka uređenju i rješavanju ove problematike, što pokazuje otvorenost gradske administracije i spremnost na komunikaciju sa građanima, tj da smo spremni saslušati sve probleme građana i da kvalitetno odgovaramo u cilju njihovog daljeg rješavanja”,  naveo je  Lugavić.

Kolegij gradonačelnika je razmatrao prijedloge Zoning plana zone rekreacije „Stara Majevica” i „Zeleni kamen” u Tuzli, Odluke o provođenju Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica” i „Zeleni kamen” u Tuzli, kao i Odluke o usvajanju Zoning plana zona rekreacije „Stara Majevica” i „Zeleni kamen” u Tuzli.

“U novembru mjesecu realizovana je javna rasprava na ovu temu i sada, u formi prijedloga, razmatrat će se tokom sjednice Gradskog vijeća. Ovo je jedan veoma značajan dokument, obzirom da će se, nakon usvajanja od strane Gradskog vijeća, steći preduslovi za dalji razvoj turizma na ovim lokacijama. Riječ je o dvije lokacije, Zeleni kamen i Stara Majevica, pogodnim za razvoj poduzetništva, rekreacije, zdravstvenog turizma i sličnih aktivnosti. Planirane su pješačke staze, sportski tereni, sankalište-baby staza sa ski liftom, parking zona i mogućnosti za igradnju smještajnih kapaciteta. Veoma značajan projekat za dalji razvoj Tuzle u smjeru i stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za život građana i svih gostiju koji dolaze”, kazao je Lugavić.

Svi materijali biti će pućeni Gradskom vijeću Tuzle na razmatranje i usvajanje.

(TIP)