Vlada TK: Sindikatima obrazovanja i državne službe ponuđeni sporazumi

Vlada Tuzlanskog kantona se upoznala u četvrtak  sa stavovima sindikalnih organizacija zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona na ponudu pregovaračkog tima Vlade o elementima za potpisivanje sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate i naknade za ishranu u toku rada(topli obrok), kao i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2023. godinu. Pregovarački tim Vlade je ovlašten da predstavnicima sindikalnih organizacija zaposlenih kod korisnika budžeta Tuzlanskog kantona dostavi posljednju zvaničnu ponudu u 2022. godini sa istim elementima kao što je to dato posljednjim ponudama uz korekciju ponude za naknadu za korištenje godišnjeg odmora u 2023. godini.

Prema ovom prijedlogu, kada su u pitanju oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, navedena ponuda podrazumijeva uvećanje ličnih primanja uposlenika na mjesečnom nivou, počev od januara 2023. godine u iznosu 90 KM na ime neto plate, kao i mjesečno usklađivanje toplog obroka na 1% prosječne plaće u Federaciji, što je povećanje primanja uposlenika za cca 28,00 KM na ime toplog obroka za 20 izrađenih dana. Ukupno povećanje ličnih primanja na mjesečnom nivou, počev od januara 2023 godine po uposleniku iznosilo bi cca 118,00 KM.

Za oblast visokog obrazovanja ponuđeno je povećanje plate uposlenicima na radnim mjestima iz kategorija: saradnici u nastavi (viši asistent, lektor i asistent), uposlenici visoke stručne spreme, više stručne spreme, VK uposlenici/V stepen stručne spreme, srednje stručne spreme, KV uposlenici, PK uposlenici i NK uposlenici, u mjesečnom iznosu od 90 KM, počev od 01.01.2023. godine. Također, ponuđeno je i mjesečno usklađivanje toplog obroka na 1% prosječne plaće u Federaciji BiH.

Kada je u pitanju državna služba, ponuda podrazumijeva uvećanje ličnih primanja zaposlenih za 5%, počev od 01.01.2023. godine, kao i istovjetno mjesečno usklađivanje iznosa toplog obroka, odnosno povećanje primanja uposlenika za cca 28,00 KM za 20 izrađenih dana po ovom osnovu. Značajno je istaknuti da bi rastom prosječne plate u 2023 godini, kroz usklađivanje toplog obroka, dolazilo i do povećanja primanja svih uposlenih u svakom narednom mjesecu.

Također, za uposlenike u svim naprijed navedenim oblastima, ponudom je obuhvaćena i naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) tokom 2023.godine u iznosu 50 % prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Uz navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona je opredjeljenja da shodno prilivu sredstava u Budžet Tuzlanskog kantona za prvo polugodište 2023. godine, isplati razliku iznosa do 1.000,00 KM na ime naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) u odnosu na navedenih 50% prosječne plate u FBiH, o čemu će Vlada Tuzlanskog kantona donositi posebne odluke. Ukoliko predstavnici sindikata zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog prihvate ponudu Pregovaračkog tima Vlade, Vlada Tuzlanskog kantona je spremna predložiti i potpisati odgovarajuće sporazume u toku današnjeg dana.

Ostale odluke

Vlada je  prihvatila Izjašnjenje Ministarstva finansija TK na amandmane dostavljene na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Data je  saglasnost na prijedlog Odluke Senata JU Univerzitet u Tuzli o raspisivanju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 13 izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2022. godini.

Vlada je dala saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika, stručnog saradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu obrazovanja i nauke, da putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa državne službe, popuni radno mjesto državnog službenika, stručnog savjetnika za pravne poslove, na neodređeno vrijeme, Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta za poslove obračuna plaća, u radni odnos na određeno vrijeme do povratka namještenika sa porodiljskog odsustva, a najduže tri godine, te Kantonalnoj upravi civilne zaštite za prijem državnog službenika, kantonalnog inspektora za civilnu zaštitu.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanju Miralema Softića za vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period do konačnog imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci, te imenovala privremene školske odbore u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

(TIP)