Javni poziv za učešće na 18. INTERBIFEPU

Upućen je Javni poziv za učešće na 18. INTERBIFEP-u, koji će biti održan ove godine:

1. ORGANIZATOR
Organizator 18. Internacionalnog bienalnog festivala portreta INTERBIFEP je Javna ustanova „Centar za kulturu“ Tuzla.

Internacionalni bienalni festival INTERBIFEP je međunarodni festival portretnog stvaralaštva u oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta, uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih prava u savremenoj likovnoj umjetnosti.

2. KATEGORIJE FESTIVALA
Kategorije Festivala su:
– Crtež ( u svim crtačkim i slikarskim tehnikama),
– Grafika,
– Fotografija i
– Video art.

3. DATUM ODRŽAVANJA
18. Internacionalni bienalni festival portreta INTERBIFEP se održava od 16.09.2022. godine do 25.12.2022. godine.

4. SELEKTOR
Odlukom direktora JU „Centar za kulturu“ Tuzla, selekciju učesnika Festivala izvršit će Amra Ćebić, kustos i Samir Sufi, kustos.
Selektor će na osnovu pristiglih prijava a u skladu sa kriterijima za selekciju umjetničkih djela napraviti užu selekciju umjetničkih djela koja će potom biti izložena u JU „Centar za kulturu“ Tuzla u organizacionoj jedinici Međunarodna galerija portreta.
Na Festivalu će biti izložena umjetnička djela visoke umjetničke vrijednosti i profesionalnog dometa u skladu s utvrđenim kriterijima.

5. MEĐUNARODNI ŽIRI
Međunarodni žiri broji 3 člana i čine ga stručne osobe iz oblasti likovne umjetnosti: profesori, slobodni umjetnici i kustosi te ima zadatak da nakon selekcije, a prije zvaničnog otvaranja Festivala, donese Odluku o dodjeli nagrada.

6. NAGRADE
– Diploma za crtež – otkupna nagrada
– Diploma za grafiku – otkupna nagrada
– Diploma za video art portret
– Diploma za fotografiju
– Diploma „Ismet Mujezinović“
– Diploma „James H. Pinto“
– Nagrada publike

7. USLOVI ZA PRIJAVU
7.1. Opći uslovi za prijavu
Pravo učešća na Festivalu ima svaka punoljetna osoba koja se profesionalno bavi umjetničkim stvaralaštvom (u daljem tekstu: Učesnici).
Učesnici se na ovaj Javni poziv prijavljuju elektronskim putem putem aplikacione forme dostupne na web stranici JU „Centra za kulturu“ Tuza ili putem linka:
(BOS) https://centarzakulturutuzla.ba/centar/medunarodna-galerija-portreta/interbifep/prijava-18-interbifep-2022/ 

Učesnici su obavezni u aplikacionu formu unijeti lične podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, adresu, završeno formalno obrazovanje ili akademsko zvanje (sa nazivom ustanove, grad, država), broj telefona i dosad osvojene nagrade (navedene sa godinama).
Svaki učesnik obavezno unosi podatke o umjetničkom djelu: naziv djela, tehnika, dimenzije, godina nastanka i vrijednost.
Učesnici se obavezuju navesti vrijednost umjetničkih djela u valuti Euro (EUR), izuzev vijednosti umjetničkih djela koje poklanjaju/doniraju Organizatoru.
Učenici iz Bosne i Hercegovine vrijednost umjetničkih djela navode u domaćoj valuti.
Učesnici zadržavaju slobodu interpretacije portreta i upotrebe tehnika u skladu sa zadanim propozicijama.
Učesnici koji prođu selekciju, ne mogu tražiti povrat umjetničkih djela za vrijeme trajanja Festivala.
Pravo učešća na Festivalu nemaju uposlenici Organizatora, članovi Organizacionog odbora, članovi Međunarodnog žirija i ostala lica koja su direktno uključena u realizaciju festivala.
Nagrađivani učesnici sa prethodnog Festivala imaju pravo učešća sa najviše 3 umjetnička djela bez obavezne prijave na sekciju.
Na Festivalu će biti izloženi isključivo originalna umjetnička djela ili autentične reprodukcije u kategorijama crtež, grafika, fotografija i video-art.

7.2. Kategorije crtež, grafika, fotografija

Svaki Učesnik ima pravo da se prijavi sa najmanje 3, a najviše 5 umjetničkih djela nastalih u roku od dvije godine do dana objavljivanja ovog Javnog poziva.
Dimenzije umjetničkih djela ne mogu biti veće od 100 x 80 cm.
Učesnici su obavezni umjetnička djela fotografisati u formatu .jpg max do 2 MB.

7.3. Kategorija Video art
Učesnici koji se prijavlju za Video art formu mogu se prijaviti sa najviše 3 rada te se obavezuju isti aploudovati preko youtube platforme (www.youtube) ili vimea (www.vimeo.com) uz obavezu dostavljanja linka elektronskim putem aplikacione forme.
Video art može trajati max 5 minuta.

8. ROK ZA PRIJAVU
Rok za dostavljanje prijava na selekciju teče od 14.06.2022. godine do 23.07.2022. godine.

9. SLANJE UMJETNIČKIH DJELA
Učesnici čija umjetnička djela prođu selekciju, biće obavješteni na e-mail adresu koju navedu u aplikacionoj formi.
Rok za slanje umjetničkih djela je od 28.07. do 11.08.2022. godine.

10. OSTALE ODREDBE
Sve nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na mail interbifep@centarzakulturutuzla.ba

(TIP)