Utvrđen Nacrt zakona o električnoj energiji FBiH

Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o električnoj energiji FBiH kojim se uređuju elektroenergetska politika i planiranje, elektroenergetske djelatnosti i dozvola za njihovo obavljanje, te regulisanje elektroenergetske djelatnosti.

Zakonom su obuhvaćeni i proizvodnja električne energije, izgradnja elektrana, zatim distribucija, snabdijevanje i trgovina električnom energijom, skladištenje energije, krajnji kupci, agregacija distribuiranih resursa, elektromobilnost, sigurnost snabdijevanja, izgradnja, rekonstrukcija, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata, upravni nadzor i regulatorno nadgledanje i kaznene odredbe, kao i druga pitanja od značaja za uredivanje sektora električne energije u FBiH.

Ovim zakonom su kao opšti interesi Federacije BiH precizirani sigurno snabdijevanje  električnom energijom i obezbjeđenje i isporuka dovoljnih količina električne energije potrebne za život i rad građana, te poslovanje i razvoj privrednih i društvenih subjekata, na siguran, pouzdan i kvalitetan način.

S ciljem ostvarivanja ovih opštih interesa, elektroenergetski subjekti su dužni prvenstveno obezbijediti dovoljne količine električne energije koja je potrebna za život i rad građana, te poslovanje i razvoj privrednih i drugih subjekata, zadovoljavajući pri tome kriterije ekonomičnosti isporuke.

Nacrtom zakona je propisano da Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, do kraja oktobra tekuće godine donosi godišnji i trogodišnji bilans električne energije. Ovim dokumentima planirani su ukupna proizvodnja i potrošnja, te način snabdijevanja električnom energijom, struktura proizvodnje i potrošnje, kao viškovi ili nedostajuće količine električne energije.

Elektroenergetskom subjektu može se, ukoliko je to u općem ekonomskom interesu, nametnuti obaveza javne usluge po regulisanim uslovima koja se može odnositi na sigurnost, uključujući sigurnost snabdijevanja, redovnost, kvalitet i cijenu snabdijevanja te zaštitu okoliša, uključujući energetsku efikasnost, upotrebu energije iz obnovljivih izvora i zaštitu okoliša.

U obrazloženju novog zakona iz ove oblasti, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je navelo da je postojeći Zakon o električnoj energiji u FBiH iz 2013. godine dao značajan doprinos razvoju sektora električne energije. Međutim, nakon njegovog donošenja, BiH se, kao članica Energetske zajednice, obavezala implementirati niz propisa iz pravnog okvira EU i tako nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji.

Kada su u pitanju razlozi za izradu i donošenje novog zakona, istaknut je veći broj razloga i ciljeva. Među njima su usklađivanje s pravnom stečevinom Evropske unije i Energetske zajednice, unapređenje pravnog okvira u sektoru električne energije i sistema kontrole izgradnje proizvodnih objekata i uvođenje zabrane izgradnje malih hidroelektrana. Jedan od bitnih ciljeva je i pojednostavljenje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, te uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije (aktivni kupci, agregatori, energetske zajednice, operatori skladišta).

Utvrđen Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnoati. Ovim zakonom uređuju se način utvrđivanja i provođenja energetske politike i planiranja razvoja, akti kojima se utvrđuje i na osnovu kojih se provodi energetska politika i planiranje energetskog razvoja.

Također, utvrđuje se opredjeljenje za korištenje obnovljivih izvora energije i ostvarivanje energetske efikasnosti, organizacija i funkcionisanje regulatornog tijela te osnovna pitanja obavljanja i regulisanja energetskih djelatnosti u FBiH.

Zakon uređuje i pitanja od zajedničkog interesa za sve energetske djelatnosti ili koja su vezana za više oblika energije, pri čemu se pitanja vezana za sektore električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti uređuju posebnim zakonima.

Energetska politika FBiH obuhvata više mjera i aktivnosti koje se poduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih cıljeva. Među njima su pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdijevanje energijom i energentima, dugoročno uravnotežen i održiv razvoj energetskog sektora, te konkurentnost na tržištu energije zasnovanom na načelima nediskriminacije, javnosti i transparentnosti.

Ciljevi su i zaštita krajnjih kupaca, stvaranje uslova za investiranje u energetiku, razvoj energetske infrastrukture i uvođenje savremenih tehnologija, stvaranje uslova za korištenje novih izvora energije. Također, riječ je o stvaranju ekonomskih, privrednih i fınansijskih uslova za dekarbonizaciju energetskog sektora, proizvodnju i potrošnju energije iz obnovljivih izvora i korištenje efikasne kogeneracije u obezbjeđivanju uslova za unapređenje energijske efikasnosti, unapređivanje zaštite okoliša u svim oblastima u kojima se obavljaju energetske djelatnosti, kao i povezivanje energetskog sistema FBiH s drugim energetskim sistemima.

Kao razlog za donošenje ovog zakona, u obazloženju je navedeno da Federacija BiH nema zakon kojim bi sistemski uredila pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije u sektorima električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Stoga je donošenje novog zakonskog okvira naročito potrebno radi zakonskog definisanja opštih i dugoročnih ciljeva vođenja energetske politike u FBiH, kao polazne osnove za rad svih nadležnih organa i subjekata u sektoru, zatim za unapređenje strateškog planiranja i definisanja uslova za obavljanje djelatnosti u sektoru energije, te uvođenje mehanizama za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Prema obrazloženju federalnog ministra, novina je što su u ovaj zakon uvrštene odredbe o osnivanju FERK-a, koje više nisu u Zakonu o električnoj energiji u FBiH, te što se u predmetni zakon uvodi sistem zaštite krajnjih kupaca.

Riječ je o ugroženim kupcima iz kategorije domaćinstava za koja se takav status utvrđuje na osnovu stanja socijalne potrebe i koji imaju pravo na subvenciju dijela traškova za utrošenu električnu energiju. Također, riječ je i o zaštićenim kupcima iz kategorije domaćinstava kojima se takav status utvrđuje po osnovu potreba zaštite života i zdravlja, zbog čega ne smiju biti isključeni sa elektroenergetske mreže.

Riječ je i o unapređenju pravnog okvira za regulaciju obavljanja djelatnosti u energetskom sektoru, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(TIP)