Vlada TK: 11,5 miliona KM za projekte u oblasti vodoprivrede

Vlada Tuzlanskog kantona u petak  je dala saglasnost na izmjene i dopune Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2022. godini. Ovim izmjenama prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u 2022. godini procijenjen je u iznosu od skoro 11,5 miliona KM. Od ovog iznosa prenesene ugovorene obaveze za projekte iz 2021. godine iznose 2.065.462,04 KM, dok obaveze za projekte za koje je pokrenuta procedura javnih nabavki u 2021. godini iznose 581.321,95 KM. Obaveze Tuzlanskog kantona po osnovu otplate kredita u 2022. godini iznose 920.000,00 KM. Kada su u pitanju projekti i aktivnosti od značaja za Kanton, za tu namjenu planirano je 1.060.000,00 KM. Ukupno planirana sredstva za nove projekte, čija se realizacija započinje u 2022. godini iznose oko 6,8 miliona KM. Od tog iznosa planirana je raspodjela oko 4,1 milion KM, a oko 2,7 miliona KM su još uvijek neraspoređena sredstva.

1,6 miliona KM za projekte energijske efikasnosti javnih objekata

Vlada je utvrdila Akcioni plan energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovim Akcionim planom su, u skladu sa Studijom energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, utvrđeni javni objekti na području Tuzlanskog kantona za koje će biti finansirane mjere energijske efikasnosti. Finansiranje provođenja ovih mjera izvršit će se iz namjenskih i budžetskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, način njihovog finansiranja i druga pitanja od značaja za primjenu mjera energijske efikasnosti.

Analizirajući strukturu rasporeda sredstava, od ukupno 22 javna objekta, koliko ih je tretirano Akcionim planom, njih 13 su objekti osnovnih i srednje škole u našem kantonu, čime će se značajno doprinijeti poboljšanju uslova školovanja učenika, s jedne strane, ali i značajnim uštedama energije, a time i finansijskih sredstava, s druge strane. Od ukupno planiranih 1.618.000,00 KM, za ovih 13 objekata planirano je 915.000 KM, dok se, u preostalih 9 objekata radi o javnim objektima domova zdravlja, općinskih uprava, policijskih i objekata kulture, za čije mjere energijske efikasnosti je planirano ukupno 703.000 KM. Od značajnijih projekata koji se mogu izdvojiti su zamjena vanjske stolarije i termoizolacija zidova na objektu gradske uprave u Živinicama, za što je osigurano 250.000,00 KM, zamjena vanjske stolarije i termoizolacija zidova na objektu JU OŠ Šerići, za što je planirano 164.000 KM, te zamjena vanjske stolarije na objektu JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, za što je Vlada osigurala 160.000 KM. Kada su u pitanju školski objekti, mogu se izdvojiti objekti JU OŠ „Slavinovići“, gdje je za termoizolaciju zidova osigurano 140.000 KM, koliko je planirano i za zamjenu vanjske stolarije na objektu JU OŠ „Lukavac Grad“.

Kadroviranje

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

(TIP)