Otklanjanje nedostataka u Zakonu o obrazovanju odraslih TK

S obzirom da su se u primjeni postojećeg Zakona o obrazovanju odraslih, koji je donesen 2015 godine, uočile pravne praznine i nedorečenosti, a koje su proizvodile različita postupanja i zloupotrebe u primjeni, Vlada Tuzlanskog kantona je  utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Također, važeći Zakon je potrebno terminološki i suštinski uskladiti sa Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini, kao dodatno urediti ovaj segment obrazovanja.

Jedna od najznačajnijih promjena u je skraćivanje trajanja osnovnog obrazovanja odraslih za šest mjeseci. Imajući u vidu da je trenutno propisani period osnovnog obrazovanja odraslih od tri godine i tri mjeseca, sa stanovišta polaznika predug, te djeluje demotivirajuće za polaznika da se uopće uključi u sistem obrazovanja, njegovo skraćivanje bi trebalo biti motivirajuće za odrasle osobe koje nemaju završenu osnovnu školu. Druga značajna promjena je uvođenje razlika između lakših i težih prekršaja i povećanje novčanih kazni koje su ranije bile prilično niske i značajno manje u odnosu na pojedine administrativne jedinice u BiH. Time će se zasigurno prevenirati mogući budući pokušaji malverzacija i bilo kakvih drugih zloupotreba u sistemu obrazovanja odraslih u Tuzlanskom kantonu. Izmjenama i dopunama Zakona predlaže se i uvođenje mogućnosti zabrane obrazovanja odraslih u periodu od jedne do tri godine za lakše prekršaje, ili čak trajno za teže prekršaje, što do sada nije bilo predviđeno kao mogućnost. Što se tiče novčanih kazni za učinjene prekršaje predloženo je uvećanje novčanih kazni za prekršaje, i to od 1.000 do 5.000KM za lakše prekršaje, te od 2.000 do 10.000 KM za teže prekršaje.

Po uzoru na način kako je ova problematika riješena u drugim kantonima i uslovi za registraciju organizatora obrazovanja odraslih se, pooštravaju, na način da se uvodi obavezna bankovna garancija. Namjera uvođenja nove bankovne garancije je u tome da se poveća finansijska ozbiljnost osnivača organizatora obrazovanja odraslih, a sve u namjeri da organizator obrazovanja odraslih može nesmetano funkcionisati nakon dobivanja potrebnih odobrenja i saglasnosti za obavljanje poslova obrazovanja odraslih. Predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih detaljnije definiše i određene aspekte provedbe obrazovanja odraslih, a poseban fokus je stavljen na organizaciju rada organizatora obrazovanja odraslih, procedure upisa polaznika i uopšte realizaciju obrazovnog procesa. Ostale izmjene Zakona se odnose uglavnom na popunjavanje pravnih praznici i jasnije i definisanje određenih procesa i pojava. Pored popunjavanja pravnih praznina i otklanjanja nejasnoća u samom Zakonu, predložena je harmonizacija određenih termina i zakonskih rješenja sa Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini koje je usvojilo Vijeće ministara BiH i koji imaju snagu okvirnog zakona u oblasti obrazovanja odraslih.

Kvalitetnije uređivanje oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja

Vlada je s utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Naime, u primjeni postojećeg Zakona uočene su pravne praznine i nedorečenosti  koje bi trebalo otkloniti kako bi se unaprijedio predškolski odgoj i obrazovanje. Kao najznačajnije izmjene koje nudi danas utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna su preciziranje da komisiju za upis djece sa lakšim smetnjama u predškolsku ustanovu sačinjavaju pedijatar, pedagog-psiholog ili socijalni radnik, edukator-rehabilitator i odgajatelj.

Kao sasvim novo rješenje u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uvrštene su odredbe koje govore o podobnosti zaposlenika za rad sa djecom odnosno privremenoj suspenziji zaposlenika. Također, novina su i odredbe koje govore o suspenziji direktora i obavezi lica razriješenog ili suspendovanog sa dužnosti direktora javne predškolske ustanove, što do sada nije bilo normirano i skoro je identično sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju odnosno Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Osim navedenog dopunama se predviđa i formiranje aktiva direktora predškolskih ustanova, a Zakon predviđa i sankcije pravnom ili fizičkom licu koje ne registrovano obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, čime se stvara mogućnost nadležnim inspekcijskim organima da mogu poduzimati adekvatne mjere u cilju suzbijanja nezakonitog rada raznih ustanova koje se bave predškolskim odgojem i obrazovanjem.

(TIP)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…