Saradnja institucija TK u borbi protiv korupcije

O značaju zajedničkog angažmana svih institucija i pojedinaca u provedbi Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina govorio je danas premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić na interresornom sastanku u organizaciji Misije OSCE-a u BiH.

„Moram naglasiti da je održavanje ovakvih interesornih sastanaka na kojima će biti uspostavljena komunikacija u kojem se pravcu kreću aktivnosti u borbi protiv korupcije, izuzetno važno i pretpostavlja sistemsku reakciju – da svi moramo biti uključeni u taj proces“, kazao je u uvodnom obraćanju premijer Hodžić.

Naglašavajući da je „iz perspektive OSCE-a suzbijanje korupcije prioritet“, šef Terenskog ureda u Tuzli Damir Gnjidić je kazao da su „pratili proces kreiranja Strategije i da ona nema snagu i težinu ukoliko se ne kompletira, a to će biti onda kada se usvoji Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u TK“.

O procesu izrade Strategije te o identifikovanim rizicima govorio je predsjednik Tima za prevenciju korupcije Miralem Halilović. Rezimirajući podatke dobijene od više od 200 institucija i iz anketa provedenih među građanima, Halilović je naglasio da nema jednostavnih i brzih rješenja u borbi protiv korupcije te da se svaka insitutcija uz podršku politike mora uključiti u proces.

Kao jedan od bitnijih faktora uspjeha je, prema riječima predstavnice OSCE-a Dragice Karadžin, je razvijanje mehanizama koordinacije između Tima za prevenciju korupcije i predstavnika institucija, kao i uključivanje cijelog društva.

Na današnjem sastanku predstavnici Ministarstva zdravstva i Ministarstva finansija prezentovali su akcione planove za provođenje strategije borbe protiv korupcije koji bi trebali olakšati izrade planova ostalih organa uprave koji imaju obavezu kreirati ovaj dokument.

(TIP)