Vlada FBiH hitno zasjedala: U stanju pripravnosti svi uposlenici FUCZ-a

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila informaciju o stanju na poplavljenom području Federacije BiH i poduzetim mjerama i aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite za period od 4. do 6.11.2021. godine.

Vlada je zadužila ovu upravu da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvanih poplavama i klizištima, blagovremeno preduzima potrebne mjere na smanjenju opasnosti po stanovništvo i materijalna dobra na području Federacije BiH, te da sve svoje raspoložive ljudske i materijalno-tehničke resurse stavi na raspolaganje u pružanju pomoći na ugroženom području i, po potrebi, izvijesti Vladu FBiH.

U informaciji je navedeno da je Federalna uprava civilne zaštite je 4.11.2021. godine u stanje pripravnosti stavila sve svoje uposlenike, koji su ujedno i pripadnici timova i federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite. Timovi FUCZ su u jutarnjim satima 5.11.2021. godine, kao operativne snage, stavljeni u funkciju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica poplava na području nekoliko općina Kantona Sarajevo, koji su izvršavali sve potrebne aktivnosti do kasnih večernjih sati.

Ukupno su angažovana 44 operativna uposlenika Federalne uprave civilne zaštite, pripadnika timova za spašavanje na vodi, mašinskog tima i tima za ispumpavanje vode, koji su upućeni na nekoliko najugroženijh lokacija u Kantonu Sarajevo. Takođe, je više od 30 uposlenika na lokacijama Stup i Azići vršilo administativno-tehničku poslove i podršku operativnim timovima, druge poslove i zadatke potrebne za pravovremenu reakciju i realizaciju svih aktivnosti i radnih obaveza koje su u nadležnosti ove Uprave tokom akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica prirodnih nesreća, i sanacije nakon istih.

Tim za spašavanje na vodi sa čamcima upućen je na lokalitet industrijske zone u Rajlovcu, gdje su vršili evakuaciju radnika u firmama koje se nalaze na tom području. Takođe su uz pomoć čamaca vršili prebacivanje radnika u krugove firmi i njihovih skladišta (Hercegovinalijek, Robot), koji su zatim vršili sklanjanje materijalno-tehničkih sredstava, opreme i roba radi održavanje kontinuiteta poslovnih procesa frimi u kojima su zaposleni. Istovremeno je nekoliko vršilo evakuiralo ugrožene građane na području Rajlovca, Dogloda, Reljeva i Otesa. Uz to je dostavljana hrana stanovništvu na navedenom području.

Zbog posljedica poplava 5.11.2021. godine najviše je bila ugrožena punionica kisika Messer u Rajlovcu, čime je dovedena u pitanje isporuka medicinskog kisika zdravstvenim ustanovama. Tom prilikom angažovan je Mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite s ciljem prebacivanja radnika, te dijela opreme za proizvodnju.

Mašinski timje sanirao nasip u Doglodima, koji je oštećen posljedicama nevremena, naviranja velikog kapaciteta vode i plavljenja rječice Dobrinja. Timovi za ispumpavanje vode su bili u pripravnosti, te po zahtjevima upućivani na određene lokacije.

Tokom aktivnosti korišteno je pet čamaca za spašavanje na vodi, bager i desetak terenskih motornih vozila.

Ukupno je evakuisano 40-ak osoba sa ugroženog područja, kao i nekoliko životinja. Pored evakuacije ljudi i životinja, vršena je i dostava hrane i vode stanovništvu na ugroženom području.

Po zahtjevu Općine Ilidža, Federalna uprava civilne zaštite je 2.000 vreća za pijesak isporučila na lokacije gdje su nadležne općinske službe organizovale njihovo punjenje pijeskom.

FUCZ također je stanje na ugroženom području pratila putem Operativnog centra FUCZ-a i o tome redovno informirala, u skladu sa Federalnim planom zaštite i spašavanja sva odgovorna lica i institucije u FBiH, te koodinirala i organizirala sve potrebne aktivnosti tokom svih akcija zaštite i spašavanja na području Federacije BiH.

(TIP)