Poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja TK dobilo pozitivnu ocjenu revizije

Na održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je upoznata sa Izvještajem o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, kao i Programom mjera na otklanjanju nedostataka po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, te traži od menadžmenta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da o realizaciji mjera iz Programa na odgovarajući način informiše Vladu Tuzlanskog kantona.

Kako stoji u Izvještaju, poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2020. godini, revizori Ureda su ocijenili pozitivno, kako u smislu istinite i fer prezentacije finansijskih izvještaja u svim materijalnim aspektima, tako i u smislu rada i usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Ovime se Zavod izdvaja kao jedan od rijetkih subjekata javnog sektora u Federaciji i jedini kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja koji je za 2020. godinu dobio obje pozitivne ocjene. Time je zadržao pozitivan trend ocjenjivanja uz smanjenje broja preporuka u odnosu na prethodne izvještaje Ureda. Revizori Ureda su u svom izvještaju dali ukupno 15 preporuka. Sve preporuke su pažljivo analizirane, te je u zakonom predviđenom roku usvojen Program mjera za otklanjanje nedostataka po preporukama Ureda.

Potpuna implementacija značajnog broja preporuka zahtijeva aktivnosti sistemskog karaktera, gdje preduslov za ostvarenje što većeg efekta predviđenih mjera i aktivnosti za realizaciju leži u kvalitetu servisa koji se očekuje od institucija i organa sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Za sve preporuke čija potpuna realizacija je u direktnoj nadležnosti Zavoda provedene su odgovarajuće korektivne mjere i dostavljen je izvještaj o realizaciji Uredu. Preporuke čija realizacija je u toku, i dalje će se pratiti i o njihovom statusu će Zavod periodično izvještavati Ured za reviziju, Vladu TK, ostale zainteresovane korisnike i širu javnost.

(TIP)